SER: Populatie 150 edelherten opbouwen in Drents-Friese Wold

Drachten - In het Drents-Friese Wold is ruimte voor een populatie van 150 edelherten. Dat wordt gesteld in de ‘SoortenEffect Rapportage Drents-Friese Wold’ (SER), die is vastgesteld door de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek.

Doel van de SER was om de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold goed af te wegen. Voor de omringende landbouw zijn negatieve effecten benoemd. Herten toegevoegde waarde Uit de totale SER blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied. Deze positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold. Eerder dit jaar had de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek al geconstateerd dat de SER voldoet aan de opdracht en dat alle onderwerpenzijn opgenomen die gevraagd werden. Daarmee was het ‘feitelijke’ deel compleet.De stuurgroep heeft vervolgens op 20 april de Soorten Effect Rapportage vastgesteld. Negatieve effecten landbouw Stuurgroepvoorzitter Henk van Hooft:  ,,De stuurgroep heeft de SER besproken en vastgesteld. We onderkennen het belang en de mogelijk negatieve effecten voor de landbouw. We kennen ook de positie die LTO op dat punt inneemt. Gezien het belang, de zwaarte en complexiteit van het vraagstuk nemen we als bestuurders samen de ruimte om het gesprek hierover verder te voeren. Om de brede maatschappelijke belangen zorgvuldig af te wegen, nemen we voldoende tijd om het Plan van aanpak voor herintroductie verder te verkennen.” SER als voorwaarde Aan een herintroductie van edelherten en de spontane komst van damherten in het Drents-Friese Wold was door de provincie Drenthe de voorwaarde gesteld dat er een Soorten Effect Rapportage wordt opgesteld om objectief de lusten en lasten te kunnen wegen. In mei 2015 heeft de Stuurgroep Regionaal Landschapaan een kernteam van betrokken organisaties opdracht gegeven een Plan te maken om de herintroductie van edelhert en vestiging van het damhert voor te bereiden. Het eerste onderdeel hiervan was het opstellen van de SER. Afweging In de SER zijn in een afwegingsmodel alle effecten naast elkaar gezet en na een nuancering gewogen.Dit is geen eenvoudige optelsom, want de waarden zijn zeer divers. Uit de afweging blijkt dat introductie van ongeveer edelherten realiseerbaar is endat het haalbaar is om een duurzaam voort bestaande totale populatie van zo’n 150 edelherten op te bouwen in het Drents-Friese Wold. De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek is een samenwerkingsverband van overheids- en natuurorganisaties, belangengroepen vanuit recreatie en toerisme en landbouw, en waterschappen rondom de NP’s Dwingelderveld en Drents-Friese Wold.