Museum DR8888 mag deel van haar collectie verkopen

DRACHTEN - Museum Dr8888 mag een deel van haar collectie van de hand doen om ruimte te maken in het overvolle depot.

Het gaat om voorwerpen die in bruikleen zijn gekregen van de gemeente en die het museum voor het grootste deel op haar beurt in bruikleen heeft gegeven aan andere musea en oudheidkamers. De stukken behoren volgens het museum niet per se tot het erfgoed van Smallingerland. Leidraad De bruikleenovereenkomsten met deze musea vervallen binnenkort. Het museum stelt voor geen nieuwe overeenkomsten aan te gaan. In plaats daarvan wil ze de voorwerpen definitief afstoten. Dat kan echter niet zomaar, daarvoor moet worden voldaan aan de richtlijnen voor afstoting cultuurbezit door gemeenten van de VNG en aan de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). Een van de voorwaarden is dat het museum formeel toestemming moet vragen van de eigenaar van de voorwerpen (in dit geval de gemeente). De gemeente is akkoord gegaan met het starten van de procedure om een hele lijst met voorwerpen af te stoten. De opbrengst is ook voor de gemeente, maar volgens de richtlijnen van de VNG kan de gemeente besluiten om het geld te gebruiken voor het betrokken museum. Zodra de opbrengst bekend is, neemt het college hierover een besluit. Vastgestelde prijs Volgens de richtlijn moeten de voorwerpen voor een van te voren vastgestelde prijs te koop worden aangeboden aan musea van buiten de gemeente, omdat ze oorspronkelijk door de gemeente zijn betaald. Wanneer de af te stoten stukken aan een museum of oudheidkamer binnen de gemeente worden overgedragen, dan hoeft geen bijdrage te worden gevraagd. Willen de musea deze stukken niet overnemen dan worden andere musea in de regio of nationaal uitgenodigd op kijkdagen om te kijken of er iets voor hen bij zit en of zij bereid zijn de aangegeven prijs te betalen. Voorwerpen die na deze kijkdagen overblijven, kunnen worden ingebracht bij Veilinghuis Ald Fryslân in IJlst, die ze te koop kan aanbieden. Worden deze voorwerpen ook daar niet verkocht, dan moeten de stukken worden aangeboden op de afstotingsdatabase. Op deze database moeten ze minimaal twee maanden te koop staan. Zijn de stukken dan nog niet verkocht, dan mogen ze worden vernietigd. Goed beheer Volgens Museum Dr8888 maakt afstoten ook onderdeel uit van een goed beheer van de collectie. Afstoten is zelfs noodzakelijk om overvolle depots op te schonen, om het museum te ontlasten van objecten die niet (meer) in de collectie passen, of om objecten een betere bestemming te geven in een ander museum, collectie beherende instelling of presentatie instelling. Afstoten heeft altijd als doel de kwaliteit te bewaren. Criteria bij het bepalen van de waarde als Nationaal of Internationale erfgoed zijn dat het voorwerp onvervangbaar en onmisbaar is, een functie heeft als symbool, of voorbeeld is van een ontwikkeling of een ijkfunctie heeft voor andere voorwerpen. Criteria voor regionaal en lokaal erfgoed zijn dat het aantoonbaar uit Smallingerland afkomstig is, uniek, een link heeft met de geschiedenis van plaatselijke industrie of met belangrijke personen in Smallingerland of een ijkfunctie heeft voor regionaal of lokaal belang. DNA Er wordt een selectie gemaakt van objecten die toebehoren aan het erfgoed van Smallingerland. Die selectie kan betere aandacht krijgen, is uniek en onderscheidend ten opzichte van musea in de regio en dus de moeite waard om aan het publiek te tonen. Volgens museumdirecteur Paulo Martina vertellen ze de bijzonder eigen geschiedenis van de regio, vormen ze het DNA van Smallingerland en tonen ze de identiteit van de Friese Wouden. Enkele voorbeelden daarvan zijn twee accordeons van Peije, een trommel met stokken van de Drachtster schutterij, de zilvercollectie van Drachtster zilversmeden, tabaksmoor, de gevelversiering van Tabaksfabriek Zoovele in de Zuiderbuurt, houten bewerkte objecten en miniatuur modellen van koper van Th. Riemersma, de filmprojector van kinematograaf Christiaan Slieker, houten snijwerkjes van Pier Pander, een stempel van de IJsclub Dragten en Omstreken en houten schooltassen van Thijs Rinsema. Kritischer blik Het beheren van de collectie kost ruimte, geld en tijd. Belangrijke kostenposten zijn onderhoud (depots), conditiebepaling (check), passieve conservering (klimaatbeheersing en licht), actieve conservering (onderhouden) en restauratie. Het museum heeft daardoor al een kritischer blik bij aanname van schenkingen, aankopen en het in bruikleen nemen van collecties. Voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven aan andere musea en oudheidkamers, voldoen dus al aan hun criteria en kunnen volgens Museum Dr8888 zonder probleem worden afgestoten. Al die musea bevinden zich buiten Smallingerland, behalve de oudheidkamer van Drachtstercompagnie. Museum Dr8888 stelt voor om een bijdrage te vragen voor de waardevolle collecties en de rest als schenking aan te bieden. De Oudheidkamer in Drachtstercompagnie krijgt de collectie automatisch in permanente bruikleen of als schenking.