Grootste Friese zonnepark Griene Greide toonaangevende coöperatie

Drachten - ,,De Griene Greide is in foarbyld fan hoe’t in sinnepark diel útmakket fan in doarp." Commissaris der Koning Arno Brok loofde hiermee vrijdag de inzet van vrijwilligers uit Garyp.

Samen met Groen Leven hebben ze vanuit een dorpscoöperatie de schouders gezet onder een zonnepark met maar liefst 27.600 zonnepanelen op een voormalig stortterrein voor bouw- en sloopafval. Vanwege een begrafenis kon Arno Brok niet volgens planning de officiële openingshandeling verrichten. In een eivolle tent op het terrein van de tegenover het park gelegen werkboerderij It Griene Nêst complimenteerde hij ook de gemeente Tytsjerksteradiel. Dankzij goed overleg is de Stichting De Griene Greide vrijgesteld van onroerend goedbelasting. De provincie wil volgens Brok zich meer inzetten voor duurzame energie, zodat ze in Nederland bij de top drie behoort. Het project in Garyp kan hierbij naar zijn mening als voorbeeld dienen. ,,It giet ús net om mear sinnepanielen, mar ek om de manear werop. In doarp sit net altyd te wachtsjen op sinnepanielen." Hoofdzaak in het provinciaal beleid blijft het besparen op energie. ,,Wat jo net brûke, hoege jo ek net op te wekken.” Burgemeester Jeroen Gebben noemde De Griene Greide een uniek voorbeeld van burgerinitiatief. ,,Dit lit de krêft fan de mienskip sjen troch krêften te bondeljen." De zes miljoen kwh die er jaarlijks kan worden opgewekt, omschreef hij vanuit zijn bestuurlijke invalshoek als bijzonder. ,,Yn ús lân is hjirby sprake fan de grutste, op grûn fan it boargerynitiatyf. Jimme binne echte foaroprinners’’, zo prees hij het stichtingsbestuur. Hoofdrol Gjalt Benedictus Als voorzitter van de stichting dient Gjalt Benedictus uit Garyp volgens Gebben een taak aan zijn bestuurspakket toe te voegen: ervaringsdeskundige. ,,Dizze ûnderfining is fan belang foar it hiele lân.’’ Hij haalde hierbij speciaal de inspirerende rol aan van de dorpsman in hart en nieren. Als blijk van waardering bood de stichting aan wethouder Houkje Rijpstra de eerste driehonderd Garanties van Oorsprong (GvO’s) aan voor het leveren van duurzame energie vanuit het nieuwe park. Bijzonder in de constructie is volgens Sietse Bouwer van Groen Leven dat er rekening is gehouden met het licht glooiende landschap. Daarnaast is er gekozen voor een uniforme werkwijze, waarbij de panelen in de omlijstingen kunnen worden geschoven. Dankzij deze werkmethode kan het project in meerdere opzichten als voorbeeld dienen en navolging krijgen. Vanwege de inzet van vrijwilligers beloonde hij alle bestuursleden met vrijkaarten voor de skybox van SC Heerenveen, waarvan Groen Leven hoofdsponsor is. ,,Wy geane net allinne foar de dream fan duorsumens. Wy wolle dit ek útdrage as bedriuw. It beleanjen fan frijwilligers heart dêrby.’’ Jaap Hoeksema van Noordelijk Lokaal Duurzaam vertelde dat ook zijn organisatie vanuit een droom is ontstaan. ,,Wij doen voor Garyp de verkoop van stroom. Eneco krijgt de stroom en wij kopen de stroom weer terug. We kunnen nu ons werk doen.’’ Na de tentbijeenkomst volgde de officiële openingshandeling: het verwijderen van de Friese vlag door gedeputeerde Michiel Schrier en wethouder Houkje Rijpstra van het stalen naambord: De Griene Greide. Tekst en foto's: Jelle Raap