Drietalige scholen goed voor beheersing Nederlandse taal

DRACHTEN -  Nieuw onderzoek naar de meerwaarde van drietalig basisonderwijs, met duidelijk meer aandacht voor Fries en Engels, heeft opnieuw positieve effecten op de beheersing van het Nederlands aangetoond.

Dat is bekendgemaakt door Cedin, het centrum voor meertaligheid. Uit het onderzoek, de monitor 3TS, blijkt namelijk dat leerlingen op 3TS-scholen bij Nederlandse spelling en begrijpend lezen boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook in eerdere onderzoeken werd al de voorzichtige conclusie getrokken dat drietalig onderwijs tot hogere leerprestaties leidt. Internationale studies wijzen al jarenlang op het belang van meertalig onderwijs voor een betere ontwikkeling. Onderzoeken van onder andere Willis (2012), Paradowski (2010) en Bialystok (2004) tonen aan dat kinderen met een meertalige opvoeding en scholing sneller zijn in aandachts-, taal- en rekentaken. Meertaligen ontwikkelen meer verbindingen in de hersenen en hebben gemiddeld later last van dementie. Meertalig onderwijs en een meertalige opvoeding zorgen voor een beter zelfbeeld en bieden wereldwijd meer kansen op werk. De monitor 3TS vond in 2015-2016 voor de tweede maal plaats. De metingen werden verricht in opdracht van de Provincie Fryslân. De onderzochte scholen maken deel uit van Netwurk 3TS. Scholen binnen dit netwerk bieden Nederlands, Fries en Engels niet alleen als vak aan, maar ook als voertaal bij andere vakken en activiteiten. Momenteel zijn er 80 basisscholen aangesloten bij het Netwurk Trijetalige Skoallen. Op het congres Wow Meartalich, dat door Cedin op 21 juni wordt gehouden in het Adverium in Drachten, zullen de resultaten van de monitor 3TS verder worden toegelicht.