Boeren Noardlike Fryske Wâlden geïnteresseerd in nat beheer

smalle ee - Hoe kun je op een goede manier sloten, pingo’s en natuurvriendelijke oevers onderhouden op het boerenland zodat ook de natuur ervan profiteert?

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) hield donderdagochtend in Smalle Ee een veldexcursie voor boeren die meer wilden weten over vormen van nat beheer. Ze kregen er tips en er was mogelijkheid voor discussie. Kruidenrijke randen De vereniging NFW had de excursie georganiseerd om een toelichting aan leden te geven over het beheer van de natte landschapselementen in de dagelijkse praktijk en ervaringen uit te wisselen over de werkzaamheden. Met verschillende beheerpakketten kunnen boeren natuurmaatregelen nemen waarvoor ze een vergoeding krijgen. Met goed beheer kan de biodiversiteit worden verhoogd. Ook was de praktijkochtend bedoeld om leden te interesseren voor de aanleg van kruidenrijke randen langs sloten waar duurzaam slootschonen wordt toegepast. Het gaat om een nieuw beheerpakket dat de NFW wil introduceren om de biodiversiteit te vergroten. Wateren Onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) valt het ‘leefgebied natte dooradering’. Dit bestaat onder andere uit sloten, beken, oevers en rietzomen, maar ook uit pingo’s en poelen. Het aangrenzende grasland is vaak vochtig tot nat door een hoge grondwaterstand en hoge slootwaterpeilen. Voor veel soorten vissen, libellen, amfibieën en vogels zijn de wateren van groot belang voor het in stand houden van populaties. Beheerpakketten Een groep van zo’n twintig boeren en beheerregisseurs waren aanwezig bij de excursie over het beheer in de praktijk. Ze kregen informatie over het gebied door beheerregisseur Ultsje Hosper van de NFW-afdeling Smelne’s Singelland. Jelle Pilat, NFW-themacoördinator, gaf uitleg over onder andere beheerpakketten met een hoog waterpeil, rietzomen, natuurvriendelijke oevers, duurzaam slootschonen en kruidenrijke randen langs sloten. Daarnaast gaf Jacob Bijlsma, lid van de schouwcommissie van de NFW, toelichting op beheer en ecologie.