Meedenken over afval in Tytsjerksteradiel

Drachten - De gemeente Tytsjerksteradiel vraagt haar inwoners naar hun ideeën en wensen over het beter scheiden van afval.

Dat doet zij door een vragenlijst uit te zetten en door het oprichten van een klankbordgroep. ,,Ik hoopje dat safolle mooglik ynwenners oan de enquête meidogge en mei nije ideeën komme om it restôffal better te skieden”, aldus wethouder Houkje Rijpstra. Doelstellingen De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Maar de inwoners bepalen zelf hoeveel afval zij produceren en hoe zij hun afval scheiden. De gemeente gaat de toekomstige doelstellingen van de Rijksoverheid volgen, namelijk dat de hoeveelheid restafval wordt teruggebracht naar 30 kilo per inwoner en dat 90% van al het huishoudelijk afval wordt gescheiden. In Tytsjerksteradiel produceert een inwoner nu nog 130 tot 150 kilo restafval. Vragenlijst De gemeente is benieuwd naar de mening en ideeën van haar inwoners over het verder scheiden van afvalstromen en heeft daarom een vragenlijst uitgezet. Deze is digitaal in te vullen via www.t-diel.nl/afvalenquete of op papier. De papieren versie is te vinden bij de balie van het gemeentehuis of aan te vragen via tel. 14 0511. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. Onder de deelnemers worden 5 cadeaubonnen van 25 euro verloot. Verder meedenken Inwoners die ideeën of wensen hebben op het gebied van afvalinzameling kunnen zich via de enquête aanmelden voor de klankbordgroep. Samen met deze groep wordt er in twee bijeenkomsten verder gepraat over de toekomstige manier van afvalinzameling en over het behalen van de milieudoelen.