Gunstiger financieel vooruitzicht voor Smallingerland

Drachten - Het college van b en w van de gemeente Smallingerland stuurt vandaag een gunstiger financieel vooruitzicht naar de gemeenteraad ten opzichte van de begroting die eind vorig jaar werd vastgesteld.

Toen moest de gemeente rekening houden met een tekort dat opliep tot 2,7 miljoen euro in 2020. Nu is het tekort omgebogen naar structurele ruimte van 4,6 miljoen euro in 2021. Dat komt met name omdat de inkomsten uit het Gemeentefonds voor Smallingerland stijgen met 6,2 miljoen euro. Dat bleek uit de onlangs verschenen meicirculaire uit Den Haag die in het financieel perspectief is verwerkt. Tekorten in sociaal domein Het tekort dat de begroting eind vorig jaar liet zien, werd vooral veroorzaakt door de nieuwe taken die de gemeente kreeg binnen het sociale domein. Kortweg gaat het om een groot pakket aan taken die te maken hebben met zorg, participatie en de uitvoering van de jeugdwet. De gemeenteraad bepaalde bij de begrotingsbehandeling in november 2016 dat uitgaven en inkomsten binnen dit sociaal domein in evenwicht moeten zijn in 2020. Het gaat dan om het inlopen van een tekort van 5,5 miljoen euro in 2020. Met extra geld via het gemeentefonds voor deze taken krijgt Smallingerland er 3,2 miljoen euro bij. Er blijft een tekort over van 2,3 miljoen euro dat in 2021 weggewerkt moet zijn. Die opgave is dus overzichtelijker dan aanvankelijk gedacht. Structurele uitgaven Gemeentebreed is er met dit beeld 4,6 miljoen euro structurele ruimte in 2021. Er zijn ook de nodige plannen voor nieuw beleid die structureel geld kosten, zoals de realisatie van een nieuw zwembad, de uitbreiding van het aantal toezichthouders in het publieke domein om te kunnen handhaven op wettelijke taken, de opzet van een nieuw toeristisch informatiepunt, de verbreding van de inkoop voor de Wmo zodat mensen die zorg nodig hebben een bredere keus hebben en het omzetten van alfahulpen naar huishoudelijke hulp in loondienst. Als alle plannen worden gehonoreerd, blijft er nog 1,5 miljoen euro ruimte over. Dat lijkt krap omdat er nog geen rekening is gehouden met wensen die nog niet op geld zijn gezet en risico's die de gemeente nog niet helemaal kan overzien. Daarom vindt het college het belangrijk om in te blijven zetten op de al afgesproken vermindering van kosten binnen het sociaal domein, ook al is de opgave daarin nu minder fors. Eenmalige uitgaven Naast structurele posten op de begroting, zijn er ook eenmalige uitgaven. Die eenmalige ruimte is met bijna 18 miljoen euro geslonken. Dat komt door de nieuwe financiële verordening die de raad heeft vastgesteld in februari van dit jaar. De raad bepaalde dat de gemeente investeringen in de openbare ruimte tot 1 miljoen euro voortaan eenmalig dekt en dat er geen rente meer wordt toegerekend aan reserves. Zo doet de gemeente een groter beroep op de eenmalige middelen en groeit de pot ook minder snel. Daar tegenover staat dan wel dat de structurele ruimte verbetert. Er blijft 5,4 miljoen euro om nieuw beleid eenmalig te dekken. Wensen zijn bijvoorbeeld de doorontwikkeling van het gemeentelijk waterplan, het verbeteren van de veiligheid bij vier fietsoversteken in Drachten, het mede mogelijk maken van ontwikkelingen bij de oude zuivelfabriek in Oudega en het sterker laten leven van de komende raadsverkiezingen bij de inwoners. Resultaat 2016 De jaarstukken over 2016 laten een positief resultaat zien van 688.000 euro. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Raadsbehandeling Het financiële perspectief is op 11 juli in de raad aan de orde. De gemeenteraad stelt de begroting voor de komende jaren vast in november.