Extra bijdrage voor landschap in Noardlike Fryske Wâlden

BURGUM -  De Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een vereniging van boeren en particulieren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangt van de provincie een extra bedrag van 3 miljoen euro tot en met 2021.

Dit geld is bedoeld voor beheerwerkzaamheden van elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden. NFW is één van de zeven collectieven die in Fryslân aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doet. Hiervoor ontvangt de vereniging geld van de provincie. Tot en met 2021 is er in de Provincie Fryslân elk jaar 14 miljoen euro beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit wordt verdeeld onder de zeven collectieven. De NFW heeft altijd al een grote ambitie getoond voor hun gebied en vroeg daarom om een extra bijdrage van 500.000 euro per jaar gedurende zes jaar. Dit bovenop het bestaande jaarlijkse budget van ruim 3 miljoen euro dat de provincie aan de NFW beschikbaar stelt. De vereniging besteedt dit budget, naast landschapsonderhoud, aan collectief weidevogelbeheer en beheer van de waterkwaliteit. Rechtszaak Ondanks dat de provincie altijd vertrouwen heeft gehad dat een extra bijdrage in goede handen zou zijn bij NFW, wilde de provincie nog niet meteen het bedrag aan NFW toekennen. Gedeputeerde Kramer vond het van belang dat het volledige budget voor agrarisch natuurbeheer werd benut, maar het was nog onduidelijk of de andere collectieven ook nog extra geld nodig hadden. In een rechtszaak eerder dit jaar sprak de rechter uit dat de provincie en NFW hier samen uit moesten komen. Beide partijen zijn toen met elkaar in gesprek gegaan. Uit afstemming met het Kollektivenberied Fryslân (koepelorganisatie van alle Friese collectieven) bleek dat de andere collectieven akkoord waren met de toekenning aan de NFW. Dat deed Gedeputeerde Staten besluiten de extra bijdrage aan NFW over te maken. Hiermee kan de vereniging voor ruim 54 hectare aan extra beheer van elzensingels en houtwallen doen. In het natuurbeheerplan, dat de provincie Fryslân opstelt, staan de ambities en doelen voor de gebieden. Hoe de doelen behaald worden is aan de collectieven, zij voeren het agrarisch natuurbeheer uit. De werkzaamheden vinden plaats in vier verschillende leefgebieden. Deze variëren van het beheer van onder andere houtwallen en elzenzingels (droge dooradering van het landschap) tot weidevogelbeheer (open grasland). Maar het kan ook gaan om het creëren van goede leefgebieden voor akkervogels (open akker) of vissen en planten (natte dooradering).