Gemeente overlegt na opstappen WBS met individuele woonwagenbewoners

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland is teleurgesteld in de Werkgroep Woonwagenbelang Smallingerland. Na het opstappen van de WBS uit de werkgroep wil de gemeente met individuele bewoners overleggen over de nieuwe standplaatsen.

Eerder is op deze site al gemeld dat de woonwagenbewoners uit onvrede met de gang van zaken uit het overleg over de nieuwe standplaatsen zijn gestapt. Voornaamste punt van kritiek was het inzetten van Bureau Be-Flex, dat volgens de woonwagenbewoners berucht is om haar negatieve houding ten opzichte van Roma. Het college betreurt de gang van zeken, schrijft ze deze week in een antwoordbrief aan de WBS. ,,We kunnen niet anders dan concluderen dat de samenwerking tussen Woonwagenbelang Smallingerland (WBS) en de gemeente niet is gelukt. Dat hadden we liever anders gezien.'' In de brief gaat het college in op de diverse kritiekpunten. Hieronder volgt de volledige tekst van de brief. Inhuur Be Flex U geeft aan dat de gemeente toezeggingen niet nakomt met betrekking tot de inhuur van Be Flex. U geeft aan dat WBS duidelijk heeft aangegeven principieel tegen samenwerking met dergelijke intermediairbureaus te zijn vanwege hun werkwijze. Reactie gemeente: De onvrede van WBS over de inhuur van deskundige begeleiding is in november 2016 reeds besproken. Het is spijtig dat bij WBS verwachtingen zijn gewekt met betrekking tot inspraak op de inhuur van personeel. We hebben destijds duidelijk willen maken dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is. WBS is begin 2017 akkoord gegaan met een doorstartbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst spraken alle partijen hernieuwd vertrouwen in elkaar uit. We zouden de blik op het einddoel richten, namelijk de realisatie van standplaatsen voor de doelgroep. De inzet van de adviseur van Be Flex was hierbij een bekend gegeven. De gemeente staat achter Be Flex en de adviseur die binnen Smallingerland actief is. De werkwijze van de adviseur van Be Flex laat volgens ons zien dat hij de belangen van de woonwagenbewoners goed in ogenschouw neemt. De gemeente is dan ook niet voornemens de overeenkomst met Be Flex stop te zetten. Gang van zaken in de werkgroep U geeft aan dat WBS niet tevreden is over de gang van zaken in de werkgroep. Sinds de doorstart in februari 2017 bent u naar eigen zeggen monddood gemaakt. Reactie gemeente: De partijen nemen allen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid deel aan de werkgroep. Rollen en verantwoordelijkheden zijn tijdens de doorstartbijeenkomst in februari 2017 met elkaar vastgesteld. De gemeente is van mening dat WBS voldoende ruimte heeft gekregen om binnen de werkgroep hun belangen te vertegenwoordigen. Het is spijtig dat WBS dit anders ziet. Communicatie en afspraken Tot slot bent u van mening dat ook de communicatie alles behalve goed verloopt en het u verboden is open en eerlijk te communiceren met uw gemeenschap. Reactie gemeente: Partijen werkten de laatste maanden in werkgroepverband aan een verkenning van de mogelijkheden voor de uitbreiding van standplaatsen. Omdat de ideeën die in werkgroepverband onderzocht werden nog geen bestuurlijke status hebben, is in de werkgroep afgesproken om vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Natuurlijk willen we uw achterban op de hoogte houden van de vorderingen. Conform afspraak in de werkgroep zijn op gezette tijden nieuwsbrieven verspreid en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Eén van de onderwerpen waarover we communicatie-afspraken hebben gemaakt is het onderzoek naar mogelijke locaties voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in Smallingerland. In de werkgroep bespraken we om dit op een zorgvuldige manier te doen. Zoals besproken voeren we momenteel een quick-scan uit naar mogelijke locaties, waarbij we kijken naar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid. De locaties zijn nog niet openbaar gemaakt omdat we de resultaten van de quick-scan afwachten. Er kunnen nog locaties bijkomen en er kunnen nog locaties afvallen. Na de quick-scan gaan we zo snel als mogelijk in gesprek met uw achterban en de omwonenden van de mogelijke locaties. Het feit dat WBS recent locaties bekend heeft gemaakt in de Drachtster Courant is in strijd met de gemaakte afspraken en betreuren wij zeer. Daar komt bij dat u op geen enkele wijze blijk geeft van interne bespiegeling op houding en gedrag. U wijst alleen naar andere partijen, en valt publiekelijk het vertrouwen in de u aangeboden ondersteuning af. Deelname van individuele WBS leden aan de werkgroep wisselde frequent. Dit leidde tot herhaling van zetten en daardoor vertraging. Hoe verder Wij vinden het spijtig dat onze beelden van de samenwerking zo uiteenlopen en dat het ons niet is gelukt de samenwerking tot een goed eindresultaat te brengen. Bovenstaande laat onverlet dat de gemeente zich samen met WoonFriesland verder zal inspannen om nieuwe woonwagenstandplaatsen in de gemeente te realiseren. Hiermee willen we voorzien in de behoefte aan standplaatsen voor de Roma- en woonwagengemeenschap. Om dit te bewerkstelligen treden wij in overleg met de individuele woonwagenbewoners in Smallingerland. Lees ook: Woonwagenbewoners stappen boos uit overleg over standplaatsen Drachten krijgt er 24 nieuwe woonwagenplaatsen bij Bureau gaat uitzoeken of Drachten meer woonwagens nodig heeft