Burgumer topfierljepper Bart Helmholt ereburger Tytsjerksteradiel

Drachten - BURGUM – In de fierljeparena De Jint is zaterdagavond tijdens het Keningsljeppen de erepenning van Tytsjerksteradiel uitgereikt aan Bart Helmholt.

Het ereburgerschap is hieraan automatisch verbonden. De Burgumer heeft zich volgens loco-burgemeester Houkje Rijpstra bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het fierljeppen als sport en als cultureel erfgoed. ,,De kennis dy’t jo geandewei opdien ha, ha jo noait foar josels hȃlden." Bart Helmhout is zevenmaal Fries kampioen bij de senioren geweest en viermaal nationaal kampioen. Daarnaast is zijn met een verste sprong van 21.64meter bij een wedstrijd in It Heidenskip in 2016 de tot nu toe onbetwiste houder van het wereldrecord. Naast zijn eigen prestaties wees Rijpstra nadrukkelijk op zijn bijdrage als opleider voor de jeugd. Bovendien refereerde ze aan hem als smaakmaker van de fierljepperij. ,,As jo namme neamd waard, dan wisten de minsken dat der wat barre soe. Ek mei jo útspraken yn kranten en oars wiene jo altyd rjocht foar de raap.” Van belang voor het toekennen van de erepenning is dat hij niet alleen een ambassadeur voor de sport is geweest, maar zich ook binnen Tytsjerksteradiel verdienstelijk heeft gemaakt. ,,Jo ha troch jo grutte ynset en prestaasjes in kultuerbeweging ta stȃn brocht”, aldus Rijpstra over het raakvlak tussen sport en cultuur. Bart Helmholt is de twaalfde inwoner van Tytsjerksteradiel aan wie sinds de introductie in 1974 de erepenning is teoegekend. Foto's Jelle Raap