Ooststellingwerf: Leiding BNG krijgt teveel salaris

OOSTERWOLDE - Ooststellingwerf vindt dat de bestuursvoorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten te veel verdient.

Het college van b&w van Ooststellingwerf zal haar zorgen over het beloningsbeleid van de Bank Nederlandse Gemeenten delen met de raad van commissarissen van de BNG. De bestuursvoorzitter verdient nu zeven ton per jaar. Bij een instelling met een maatschappelijk belang hoort een maatschappelijk verantwoord salaris, vindt de gemeente. Niet passend Het Ooststellingwerfse college reageert daarmee op een motie die eerder is aangenomen door de gemeenteraad van Heusden. Die vindt het salaris van de bestuursvoorzitter niet passen bij de aard en doelstelling van de BNG, die tegen lage tarieven krediet verstrekt aan Nederlandse overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. De BNG is voor de helft eigendom van de Staat, de andere helft van de aandelen is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Ooststellingwerf gaat overigens minder ver dan Heusden. Die gemeente vindt dat het salaris moet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. De algemene WNT-norm wordt jaarlijks vastgesteld in een ministeriële regeling. De maximumbezoldiging voor 2017 is vastgesteld op 181.000 euro. Ooststellingwerf vindt het voldoende als het salaris van de bestuursvoorzitter wordt gelijkgetrokken met de beloning van de directie van De Nederlandse Bank (tussen 359.000 en 421.000 euro per jaar). Aan de gemeente Heusden is gevraagd of het Stellingwerfse standpunt nog wordt gezien als ondersteuning. Heusden heeft hier bevestigend op geantwoord. Over die salarissen van de BNG-directie is overigens ook al een discussie gaande. Minister Dijsselbloem heeft voor de vier hoofddirecteuren een uitzondering gemaakt bij de toepassing van de WNT. Gedurende de huidige zittingstermijn worden zij niet gekort op hun salaris.