Mondriaanvlieger laatste kunstje Vliegervereniging Wynpûst

DRACHTEN - De Drachtster vliegervereniging Wynpûst stop er mee. De Mondriaanvlieger is een van de laatst Wynpûstvliegers. Oprichter Henk Boelens gaat wel verder met zijn Team Fryske Draeken.

Henk Boelens (62) bezit talloze vliegers, die hij in de loop der jaren allemaal zelf ontwierp en maakte. Ook de Mondriaanvlieger is een eigen fabricaat. Dat hij als Drachtster met een Stijlontwerp zou komen was onontkoombaar, stelt Boelens. ,,Drachten giet der fol yn, dan kinne wy fansels net achterbliuwe. Ik haw in boek lêzen oer Mondriaan en doe myn eigen ûntwerp makke. It is frij maklik om sa'n ûntwerp sels yn te fullen. Dat is ek it moaie fan de Stijl, elkenien kin der mei út'e fuotten.'' Spinakernylon De vlieger is gemaakt van spinakernylon en door Boelens zelf in elkaar genaaid. ,,Ik hâld der fan om unike draken te meitsjen. Ik sit ek hast alle dagen wol achter de naaimasjine. Myn hiele fliering leit fol mei draken en ek de solder fan it hok. Ik wit net krekt hoefolle ik ha, mar seker mear as hûndert.'' De bedoeling was om de Mondriaanvlieger op te laten bij de opening van de tweede Stijlexpositie, toen er ook een grote modeshow op het Museumplein was, maar dat lukte niet in verband met andere afspraken. Toch heeft de vlieger inmiddels zijn luchtdoop al gehad. Dat was nog net onder de vleugels van Wynpûst, want de Drachtster Vliegervereniging wordt per september officieel opgeheven, zegt Boelens. ,,Wy ha yn juny ús 25-jierrich bestean noch fierd, mar wy lûke no de stekker der definityf út.'' Vooral het gebrek aan vrijwilligers voor demonstraties en workshops speelt de club parten, maar ook ontbrak het aan aanwas van jonge leden. ,,De laptop is in te grutte konkurrint foar ús.'' Vliegerfeest Het besluit doet wel zeer, zegt Boelens, die de club zelf een kwart eeuw geleden oprichtte. ,,Trije jier lyn ha wy ús lêste grutte Vliegerfeest yn Drachten hâlden, mar dat is net mear te dwaan. En ast as klub gjin eveneminten mear hâlde kinst, kinst likegoed stopje.'' Boelens gaat met een aantal fanatieke medehobbyisten wel verder, maar dan onder de naam Team Fryske Draeken. ,,By inoar binne der hjir yn de regio miskien wol in stik as twintich leafhawwers, mar dêrfoar hoechst net in hiele klub op te túgjen. Ek sûnder offisjele feriening treffe wy mekoar dochs wol.'' Het Team Fryske Draeken bestaat naast Boelens uit vier Drachtsters en drie man uit Holland. ,,En wy hawwe it hiel drok, net allinnich yn Nederlân, mar ek wol dêrbûten. Wy ha yn it ferline ek wol flein yn Turkije, flak by de grins mei Syrië, mar dat is ús no te link. Wol geane wy yn oktober noch nei Fréjus yn Frankryk.'' Boelens is inmiddels met prepensioen en kan daardoor nog meer tijd besteden aan het vliegeren, bijvoorbeeld op dorpsfeesten en andere publieksactiviteiten. ,,Dan jou ik workshops oan bern oer it meitsjen fan draken en ik flean demonstraasjes. Foar my is dat puere ûntspanning.'' Daarnaast werkt de Drachtster met zijn team ook mee aan grote evenementen, zoals de nachtwandelingen Fjoertoer op Terschelling en bij Noordwijk en de Lightwalk bij Scheveningen. ,,De aginda stiet barstensfol. Oant oktober binne wy alle wykeinen op paad.'' Lees ook: Vliegervereniging Wynpûst viert 25-jarig bestaan met een zwart randje