Gemeente wil geen extra woning op de Fabryksloane in Houtigehage

HOUTIGEHAGE - De gemeente Smallingerland wil niet meewerken aan de bouw van een woning op het perceel Fabryksloane 22 in Houtigehage.

Bij de gemeente is door bouwbedrijf U. Veenstra een principeverzoek ingediend om een woning te bouwen op de Fabryksloane 22. Op de 4775 vierkante meter grote kavel buiten de dorpskern van Houtigehage staat een woudhuisje. De eigenaar wil voor of tussen deze woning en de noordelijke perceelgrens nog een woning bouwen. Volgens de gemeente past dat niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Smallingerland vat het verzoek op als een vraag om informatie, maar laat meteen weten dat een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning weinig kans maakt. Er zijn al diverse woningbouwplannen aan de westzijde van het dorp in voorbereiding of in procedure. Daarmee is voor de komende periode voorzien in de woningbouwbehoefte van Houtigehage. Buitengebied De nieuwbouw van één vrijstaande woning in Houtigehage past eventueel binnen de mogelijkheden, maar dit perceel ligt buiten de bebouwde kom en ook daarmee past het niet binnen de regels. Het gemeentelijk beleid is er namelijk op gericht geen nieuwe woningen toe te staan in het buitengebied. De Fabryksloane ligt op het punt waar de wat meer geconcentreerde dorpsbebouwing overgaat in het karakteristieks beeld van relatief kleine woningen op een groot en groen erf. De onderlinge afstand tussen de woningen wordt hiermee ook groter. De wâldhûskes, oude keuterboerderijtjes, hadden in de recente historie een fors erf om zich heen om in het bestaan te kunnen voorzien. Het totaalbeeld van groene ruimte en open bebouwing is volgens de gemeente heel waardevol in de wouden en kenmerkt de uitlopers van de dorpen. Vanuit stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en toeristisch perspectief wordt geadviseerd dit beeld en deze ruimtelijke structuur te handhaven. Een extra woning doet hier afbreuk aan. Onlangs heeft het college vergelijkbare verzoeken aan het Luchtenveld en de Boelenswei om de zelfde reden afgewezen.