Smallingerland wil met SmallNet haar eigen vervoersdienst

DRACHTEN - Vanaf januari volgend jaar moet in de gemeente Smallingerland een combinatie van bus en taxi rijden: SmallNet.

De gemeente is al geruime tijd samen met Kijlstra personenvervoer op zoek naar een vervoerssysteem dat meer mogelijkheden biedt voor bundeling dan het bestaande OV en doelgroepenvervoer afzonderlijk. Bundeling levert efficiëntie op en bevordert de mobiliteit van de verschillende doelgroepen, zodat die meer betrokken kunnen worden bij de samenleving. Te denken valt aan bezoek aan familie-vrienden, winkelcentra, gezamenlijk eten, maar ook aan dagbesteding en dagopvang. Daarnaast is er sprake van milieuwinst en extra werkgelegenheid. Afhankelijk  Niet iedereen kan gebruik maken van het openbaar vervoer. Er blijven mensen afhankelijk van deur-tot-deur-vervoer. Maar een goede alternatieve collectieve voorziening is ook aantrekkelijk voor een flink percentage van de doelgroepen die nu van individueel vervoer gebruik maken. Onderzoek in Nijmegen toont aan dat ruim 30 procent van het WMO-vervoer gebruik is gaan maken van een verfijndere vorm van collectief vervoer. Veel ouderen geven aan dat ze niet gebruik maken van het OV, omdat de haltes te ver van huis liggen. Het gebruik van eigen auto om naar het centrum of ziekenhuis te gaan is vaak bezwaarlijk. Bundeling kan dus winst opleveren bij het behouden van zelfstandigheid van kwetsbare doelgroepen. Door de invoering van de nieuwe WMO, de WLZ en Participatie wet in 2015 zijn gemeenten nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer, terwijl het openbaar vervoer een verantwoordelijkheid is van de provincie. De gemeente moet daardoor de plannen afstemmen met Arriva. Daarnaast moet worden bekeken of er andere financiers (zoals Provincie en Zorgverzekeraar) mee kunnen doen en hoe een eventuele pilot zonder aanbesteding uitgevoerd kan worden. Vooral dat laatste bleek een lastige zaak. Pilot Er is meer overleg met De Friesland ZV en de provincie Fryslân nodig om het plan uit te kunnen voeren, wat heeft geleid tot vertraging. De gemeente wilde haar plannen al in het tweede kwartaal van dit jaar presenteren, maar heeft dat nu vooruitgeschoven naar het vierde kwartaal. Het college heeft wel aangegeven dat bundeling met het oog op de toekomst gewenst is en dat het onderzoek ernaar doorgezet moet worden. Dat betekent dat de ambtelijke werkgroep doorgaat om de pilot uit te voeren vanaf januari 2018. Als het in Smallingerland blijkt te werken ziet het college wel mogelijkheden om het systeem ook in de andere Friese gemeenten toe te passen.