Medisch wonder Gerrit Dijkstra: iedereen kan sporten

DRACHTEN - Gerrit Dijkstra zwemt zaterdag vanaf de jachthaven aan Buitensvallaat naar het einde van het Moleneind, een tocht van bijna 6 kilometer. En dat is bijzonder, want Dijkstra heeft twee incomplete dwarslaesies en een complete.

Met de 6 kilometer lange tocht wil de 33-jarige Drachtster laten zien hoe belangrijk het is om te sporten, juist voor mensen met een beperking. Met de zwemrace wil hij ook geld ophalen voor twee goede doelen. Het eerste goede doel is zijn eigen Stichting Handbike Team Fryslân, het tweede de Stichting Kinderfeestje Geven. Dijkstra laat zich sponsoren en ook worden zaterdag in het centrum de hele dag loten verkocht voor een speciale loterij. Tractor met kiepkar Gerrit Dijkstra was negentien en van plan om het als prof te maken in het marathonschaatsen, toen al zijn toekomstdromen in 2004 in één klap in duigen vielen bij een ernstig ongeluk. De Drachtster maakte met een groep vrienden een trainingstocht op de racefiets, toen ze van de weg werden gereden door een tegemoetkomende tractor met kiepkar. De chauffeur had de wielrenners niet gezien. ,,De oaren fleagen de berm yn, mar ik krige de hiele kombinaasje oer my hinne'', vertelt de Drachtster. Dijkstra brak zijn nek en zijn rug, lag drie maanden in coma in het UMC in Groningen en het leek er op dat hij nooit weer uit zijn rolstoel zou komen. Toch kan hij zijn benen weer licht bewegen. ,,Ik hie trije dwarslaesies, twa ynkomplete heech yn de nekke en ien komplete, ûnderyn de rêch. Dat ik no dochs in pear stappen rinne kin is hiel apart, eins bin ik in medysk wûnder.'' Tegenwoordig is Dijkstra werkzaam als bewegingsagoog en helpt hij anderen als fysiotherapeut. ,,Ik motivearje oare minsken mei in beperking om troch te gean mei sporten. Ik hear eins ta myn eigen doelgroep'', zegt hij lachend. Frysman Dijkstra weet waar hij het over heeft, want ook zelf is hij na zijn ongeluk blijven sporten. Hoe meer de Drachtster traint, hoe meer hij gebonden zal raken aan de rolstoel, vertelt hij. Dan lijkt het logischer om niet te trainen. ,,Mar as ik neat doch, kom ik ek hieltyd mear yn de rolstoel, dus train ik dochs gewoan troch. Krekt troch te sporten besef ik hieltyd wer dat ik mei al myn beperkingen dochs noch in hiel soad kin.'' Vorige maand voltooide de Drachtster als eerste para-atleet in Nederland een volledige triatlon, de Frysman. Een volledige triatlon bestaat in zijn geval uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen op de handbike en 42 kilometer 'lopen' op de wheeler. ,,Ja, ik haw in bearekondysje, mar ik haw ek altyd oan it sporten west. Ik fyn it lekker, mar it is ek gewoan noadich, want soe ik dat net dwaan, dan wie ik no sa rûn as in tûntsje.'' Dijkstra begon al met rolstoelrugby toen hij nog in Lyndensteyn revalideerde en begon later te trainen op de handbike. Dat hij zich sinds vorig jaar richt op de triatlon kwam door de Bondscoach Paratriatlon, die hem vroeg of die combinatie van sporten niets voor hem was. De Drait ,,Mar ik die noait oan swimmen en wheelen, dus dat moast ik echt leare. Fan't simmer haw ik meidien oan de 8 van Dr88 en dat gie hiel goed. Ik train by Impala en it Bewegingscentrum en it swimmen haw ik in pear kear wyks oefene yn de Drait. Ik wenje der flak by en fan de iene brêge nei de oare en werom is krekt trije kilometer. Myn frou helpt my dêrby. As ik út it wetter kom moatte se my fuort yn de rolstoel tille.'' Bij het Nederlands Kampioenschap werd hij al tweede en op het WK reikte hij tot de zesde plaats. In september hoopt hij die beide klasseringen te verbeteren. Zaterdag gaat Dijkstra, om voor het NK te oefenen, bij Buitensvallaat in het water om zes kilometer te zwemmen naar het einde van de Drachtstervaart, bij het Carillon. Met zijn actie wil hij allereerst laten zien dat ook mensen met een beperking nog veel kunnen doen. Daarnaast hoopt hij door sponsoring en lotenverkoop geld bij elkaar te krijgen voor zijn Stichting HTF (Handbike Team Fryslân). Deze stichting zet zich in om de Para (wedstrijd-)sport onder de aandacht te brengen, vooral in de Friesland. Sprongen ,,Ik wol minsken helpe om te sporten, om út te finen wat se kinne en wat se dêrfoar noadich ha. Sels train ik op de atletiekbaan en op de wielerbaan en ik wol graach oan oaren sjen litte wat der allegear kin, ek ast minder kinst as in oar. Mei goeie begelieding kinst gruttere sprongen meitsje. Dy begelieding is wol noadich, want net ien parasporter is gelyk, elk hat syn eigen beperking en dus ek syn eigen oanpak noadich. Dêrneist is de HTF ek bedoeld as belangenbehartiger foar sporters mei in beperking.'' Toen Dijkstra een tweede goede doel zocht kwam hij via Silleke in contact met de Stichting Kinderfeestje Geven. Deze stichting zet zich in om kinderen van wie de ouders niet beschikken over voldoende mogelijkheden toch een kinderfeestje te geven (www.kinderfeestjegeven.nl). ,,Ik moat der net oan tinke dat ik foar myn soantsje net in feestje hâlde kin op syn jierdei, mar der binne allinnich yn Smellingerlân al mear as hûndert gesinnen dy't oanwiisd binne op de Voedselbank. Soks fyn ik ferskriklik, en dêrom wol ik dêr graach wat foar dwaan.'' Terwijl Gerrit zwemt worden in het centrum loten verkocht waarmee prijzen zijn te winnen die door lokale ondernemers beschikbaar zijn gesteld. De opbrengst van de sponsoractie en de lotenverkoop wordt zaterdag gelijk verdeeld en overhandigd aan beide goede doelen. ,,It is de bedoeling dat ik nei oankomst sels de winnende loaten trekke sil, mar oft dat slagget wit ik noch net. Ik moat earst mar eefkes sjen hoe't ik der oan ta bin.''