Verdwenen bomen in Oudega worden teruggekeerde dieren

OUDEGA - Oudega heeft er onbedoeld een nieuwe toeristische trekpleister bij. De drie beelden die zijn gezaagd uit de stammen van zieke populieren in het Albert Faberpark zorgen voor veel bekijks.

Tekst en foto's Fokke Wester De beeldentuin is een mooi voorbeeld van positief denken bij een negatieve gebeurtenis. In het Albert Faberpark naast de Middeleeuwse Sint Agathatsjerke van Oudega stonden drie oude populieren, die volgens de gemeente gekapt moesten worden. De bomen waren ziek en het risico dat er takken zouden vallen werd te groot. Doarpsbelang zag er direct een mooie mogelijkheid in om het park te verfraaien en vroeg de gemeente om de stammen te laten staan. Ofsjoen ,,Dat ha wy eins in bytsje ôfsjoen fan Nijegea. Der hienen se in krystbeam dy't der ôf moast en doe ha se fan de stam in byld fan in kikkert makke. Soks hienen wy ek yn'e holle, al wisten wy net fuort wat it wurde moast. Wy krigen wol tips, lykas de krystman en syn frou, mar dat fûnen wy dochs wat minder. Doe ha wy de bern fan de basisskoalle frege'' zegt Nynke van der Zee van Doarpsbelang. Het gouden idee werd geleverd door de elfjarige Marijn Kleinhuis, die opperde om er drie teruggekeerde dieren in te verwerken. Zowel de otter als de ooievaar en de uil waren nagenoeg verdwenen uit de omgeving van Oudega, maar ze hebben weer een toekomst gekregen dankzij de inzet van dorpsbewoners en natuurorganisaties. Eerbetoon Zo zijn de ooievaars succesvol terug gefokt door het station Eibertshiem in Earnewâld, op initiatief  van drie lokale vogelwachten en It Fryske Gea. Die natuurorganisatie zorgt ook voor het uitzetten van otters, waarvoor dorpsgenoot Tsjibbe de Jong een opvangstation aan huis heeft. Daarnaast zijn enkele dorpsgenoten druk met het ringen van uilen en het zoeken naar goede nestmogelijkheden voor de roofvogel in boerderijen. ,,It is dus ek in soarte fan earbetoan oan dy doarpsbewenners dy't har der mei bloed, swit en triennen foar ynsetten ha'', zegt Van der Zee. Woodcarver Rolf Döderlein de Win uit Boornbergum ontwierp en maakte de drie dieren, waarmee hij zes dagen in de weer was. ,,Neffens Rolf wienen dy beammen ferrekte âld, wol mear as hûndert jier. Hy hie noch noait earder yn sokke dikke stammen wurke, fertelde hy. De gemeente hat earst noch wol in stik fan oardel meter fan de stammen ôfseage, want dy wienen neffens Rolf wat te heech. Mar goed, better sa as dat se te lyts wienen. En it gie hiel flot hear, wy bellen Wykbehear en it wie samar klear. Echt kompliminten foar de gemeente'', zegt Van der Zee. Hol en verrot Het middelste beeld, de uil, was vlot klaar. Maar toen Döderlein de Win daarna zijn zaag in de linker stam zette, bleek duidelijk waarom de kap noodzakelijk was. De stam bleek van binnen hol en flink verrot. ,,Hiel sneu fansels. Wy seinen al: helaas, dan moat dy der mar hielendal ôf. Mar Rolf hat sjoen wat der noch oan hecht hout oer wie en dêrmei hat er in nij byld ûntworpen. It soe earst ien grutte otter wurde, mar no binne it twa lytsen dy't boartsje. Dêr kinst ek oan sjen dat it net samar wurk is, Rolf is in echte keunstner.'' Het derde beeld van de ooievaar staat nu nog achter een groot hek, maar dat moet anders, vindt Doarpsbelang. ,,Hoe't dat hek presiis stean moat is net hielendal dúdlik, it liket as stiet dy beam op it terrein fan de tsjerke. Nee, de Rijdende Rechter hoecht der net foar nei Aldegea te kommen. Wy sille freegje om it hek wat nei achteren te setten en ik tink net dat dat in probleem wêze sil.'' Bysûnderder Dat de beelden zo'n attractie zouden worden dat toeristen er zelfs voor omfietsen, dat hadden de Oudegasters niet verwacht. ,,Doe't Rolf der mei oan it seagjen wie kamen der al in hiel soad minsken lâns, mar ek no't it klear is steane der faak minsken by te sjen, of se geane eefkes oan de tafel yn it park sitten. En der wurde ek in protte foto's fan makke. It is noch folle bysûnderder as dat wy tochten.'' De drie beelden kostten het dorp in totaal 2100 euro, maar een groot deel daarvan wordt betaald uit het Buurtbudget dat de gemeente Smallingerland elk jaar beschikbaar stelt voor goede ideeën die de leefbaarheid in dorpen en wijken verbeteren. ,,Wy binne dêr altyd hiel fanatyk yn. Earder ha wy der al bankjes foar pleatse kinnen en de paden yn it parkje fernijd. Ek ha wy der alris in nij hokje fan bouwe kinnen yn it bisteparkje. Dat jild is der no ien kear, dus is it sûnde om it lizze te litten.'' Onthuld Tijdens het jaarlijkse Kinderspul worden de drie kunstwerken woensdagochtend officieel onthuld. Daarbij worden zowel boomkunstenaar Rolf Döderlein de Win als bedenker Marijn door Doarpsbelang Aldegea in het zonnetje gezet. Of er verder nog beelden zullen komen, weet Van der Zee nog niet. ,,Tsjinoer it parkje stiet yn de foartún fan Henk Herder ek al in rôffûgel, dy't er oait op in braderie meitsje litten hat. Dus wat dat oangiet soenen wy der wol in hiel byldepark fan meitsje kinne, al tink ik net dat wy der echt beammen foar kappe moatte. Mar yn dit gefal wie it in moaie oplossing.''