Gemeente betaalt mee aan controle afvalwater van Orion op PCB's

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland betaalt 5000 euro mee aan het in de gaten houden van het afvalwater van het bedrijf Orion aan de Steven op industrieterrein De Haven.

De lozingssituatie bij Orion is al jaren onderwerp van gesprek tussen de diverse overheden. Orion, dat gevestigd is naast afvalverwerker Van Gansewinkel, ontmantelt aan de Steven PCB-houdende producten. PCB's zijn extreem gevaarlijke stoffen, waarvoor wereldwijd een productieverbod is afgesproken. PCB's mogen niet in het milieu worden geloosd.

Bij Orion is dat wel gebeurd. In de afgelopen jaren zijn diverse saneringen uitgevoerd van bodem, riolering en wegverharding rond het bedrijf. De provincie Fryslân is bevoegd gezag en dus verantwoordelijk voor het controleren van de lozingssituatie. Acties bij het bedrijf worden echter uitgevoerd in goede samenwerking tussen de betrokken overheden: provincie, Wetterskip en gemeente. Ook de kosten voor de handhaving worden gedeeld.

Op dit moment heeft volgens de gemeente Smallingerland vooral de lozing van PCB-houdend afvalwater aandacht nodig. Door uitsleep van PCB is in 2016 een sanering van de wegverharding in De Steven uitgevoerd. De bedrijfsvoering wijzigt niet. Het risico dat De Steven weer wordt verontreinigd met PCB is volgens de gemeente realistisch. Voor de continue analyse van het afvalwater worden de kosten verdeeld. Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland stelt voor het bemonsteren van het afvalwater van Orion een bijdrage beschikbaar van 5.000 euro. Dit geld komt uit het potje voor handhaving.