Opsterland en ZuidOostZorg starten pilot dagbesteding voor ouderen

URETERP -  Gemeente Opsterland en ZuidOostZorg ondertekenen vrijdagochtend in De Lijte een overeenkomst voor het starten van een pilot voor dagbesteding voor ouderen.

Vanaf 1 oktober gaat de pilot informele dagbesteding van start. Uitgangspunt is de visie van Opsterland waarin het welzijn van haar burgers centraal staat en waarbij de inwoners op een zo volwaardig mogelijke manier mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds 2015 heeft de gemeente er op het gebied van de Wmo nieuwe taken bij gekregen. Dit vraagt van zowel de gemeente Opsterland als van ZuidOostZorg een nieuwe visie op de Wmo en de daaruit voortkomende zorg en dienstverlening. Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid van de burger en het zelf kiezen op welke wijze de activiteiten van het dagelijks leven vorm wordt gegeven vormen daarbij de basis. ,,Samen op zoek naar een nieuwe vorm van dagbesteding, een alternatieve vorm van dagactiviteiten waarin 'samen mee blijven doen in de samenleving' is het uitgangspunt van het gezamenlijke project. Unieke momenten en ontmoetingen staan centraal bij de dagbesteding. Cliënten hebben alle ruimte om zichzelf te zijn en er samen met anderen een mooie dag van te maken. Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd waar men aan deel kan nemen. Eigen regie en afstemming op de wensen van de klant is hier het uitgangspunt. Ervaring ZuidOostZorg heeft veel ervaring als het gaat om het bieden van dagactiviteiten voor cliënten met een indicatie voor begeleiding in een groep. In de gemeente Opsterland biedt ZuidOostZorg vanuit de locaties De Miente, De Lijte en Boekehiem aan thuiswonende cliënten een reguliere vorm van begeleiding. Juist in deze pilot worden de kaders en richtlijnen losgelaten om zo te onderzoeken wat dit aan mogelijkheden en ideeën oplevert als het gaat om het bieden van een laagdrempelig, voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplek. Een algemene voorziening vanuit de drie locaties van ZuidOostZorg, waarin de vraag van de gemeente Opsterland om binnen heel Opsterland te gaan werken met sociale indicaties uitgangspunt is.