Paedwizer Beetsterzwaag viert 125-ste verjaardag (met filmpje!)

BEETSTERZWAAG - Met een circusvoorstelling op het plein vierde cbs De Paedwizer vanmiddag haar 125-jarig bestaan Tegelijk werd afscheid genomen van directeur Ludwin Hiemstra.

De christelijke lagere school van Beetsterzwaag werd op 1 november 1892 geopend aan de Beetsterwei. De school werd opgericht door de Vereniging Jonathan, die al in 1883 was opgericht. Daarmee was Beetsterzwaag vroeg, want in veel andere dorpen in deze regio kwamen de eerste christelijke scholen pas na 1917, toen het christelijk onderwijs door het Rijk financieel gelijk werden gesteld met het openbaar onderwijs. Uitbreidingen De school begon als eenmansschool, met 14 jongens en 17 meisjes bij elkaar in de klas. In 1921 verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de Vlaslaan, waarin later de muziekschool onderdak zou krijgen, en sinds 1975 is het huidige gebouw aan de Fockema Andraealaan in gebruik, al heeft het gebouw de afgelopen tientallen jaren de nodige verbouwingen en uitbreidingen ondergaan. Dit schooljaar zitten er 211 leerlingen op de Paedwizer, die verdeeld zijn over negen groepen. Naast de groepen 1 tot en met 8 is er namelijk nog een combinatiegroep 7/8. Aan de school zijn op dit moment 17 leerkrachten verbonden, van wie 15 in deeltijd voor de klassen staan. Daarnaast werken directeur Ludwin Hiemstra en remedial teacher/zorgcoördinator Bauke Deinum vanuit een eigen kantoortje. Circusschool Om het jubileum te vieren werd vandaag op school een circusvoorstelling gegeven door de leerlingen. Daarvoor was Circusschool Santelli ingehuurd, die werd bijgestaan door een leger aan vrijwilligers die de kinderen hielpen hun acts te leren. In verband met de weerrisico's was het feest ruim een maand vervroegd en die keuze viel wonderbaarlijk goed uit. Het circus kon namelijk onder stralende omstandigheden op het schoolplein plaatsvinden. Alle klassen kwamen aan bod in de vlotte voorstelling, met hoepel- en acrobatiek-acts, wilde dieren, vreemde fietsen en trapezewerkers. Aan het slot van de voorstelling nam de schoolbevolking afscheid van directeur Ludwin Hiemstra, die een periode van acht jaar in Beetsterzwaag afsloot om directeur te worden van een grotere school in Sneek. ,, Dat is ek wat tichter by hûs, want ik kom út Poppenwier, dus ik kin tenei op de fyts nei't wurk'', zegt Hiemstra lachend. ,,Ik ha hjir acht jier mei in hiel soad plesier wurke, mar ik bin no 49 en dizze kâns kaam foarby.'' Stempel  In de afgelopen acht jaar heeft Hiemstra wel zijn stempel kunnen zetten op De Paedwizer, vindt hij. ,,Doe't ik hjir kaam trof ik in hiele fijne skoalle oan, dêr't goed wurke waard, mar it wie foar my in útdaging om wat oare wegen te berinnen yn it oanstjoeren fan de skoalle. Ik ha besocht om de ferantwurdlikheid mear mei oaren te dielen, om de kollega's mear sels beslisse te litten. Sa is der mear in ienheid ûntstien, en dat hat ek goed foldien. Se ha hjir in hiel soad rûmte erfaren. Myn nije baan jout ek wer sa'n útdaging, dêr wurdt de skoalle omfoarme ta in integraal kindcentrum.'' Hiemstra maakt zich ondertussen wel zorgen over de toekomst van het onderwijs. ,,Oer twintich jier kinne wy net mear deselde kwaliteit biede as no, as der net mear yn ynfesteard wurdt.'' De afgelopen maanden komt het onderwijs veel in het nieuws, met onder andere de werkonderbreking van voor de zomer en de landelijke staking van volgende week donderdag. Als school staat De Paedwizer volledig achter deze actie. Naast het meedoen aan de staking zullen twee van de collega’s namens het hele team afreizen naar Den Haag. Underwiiskampus Het is de vraag of De Paedwizer het 150-jarig bestaan zal halen, zegt Hiemstra. ,,As wy wolle, soe it kinne, mar wy sykje hjir no al de gearwurking mei de iepenbiere skoalle De Trime en mei School Lyndensteyn. Der leit no in haalbaarheidsonderzoek ûnder alle geledingen, mei as doel in ûnderwiiskampus op te setten op it terrein fan Lyndensteyn.'' De plannen worden niet ingegeven uit nood, stelt Hiemstra, want de Paedwizer blijft volgens de prognoses ook de komende jaren nog wel boven de 200 leerlingen. ,,Wy hawwe in hausse hân, dat wy hast op 300 sieten, mar de kommende fiif jier komme wy net ûnder de 200. De Trime sit wol om de 60, 70 hinne, mar yn wêzen sitte wy hjir noch yn in lúkse posysje.'' Hoofdstraat Dat verschil in omvang heeft niet specifiek te maken met de kwaliteit van de school, maar meer met de plaats van de Paedwizer in het dorp, erkent de vertrekkende directeur. Aan de Paedwizerkant van de Hoofdstraat wonen nu eenmaal flink meer gezinnen met kleine kinderen dan aan de andere kant van het dorp, waar de Trime staat. ,,En dêrom ferskille dy beide skoallen ek net safolle.'' ,,Wy hoege om de oantallen bern net te fusearjen, mar de plannen komme mear foart fanút it idee dat wy it bêste wolle foar it doarp en fanút didaktyske en pedagogyske motiven. En seker ek de kâns om mei Lyndensteyn te wurkjen, dan hast it echt oer passend ûnderwiis foar elk bern. Wy ha sein: dat moat in triuw ha.'' Ook voor Beetsterzwaag ziet Hiemstra een toekomst in een integraal kindcentrum, op het terrein van Lyndensteyn. ,,Mei syn allen yn in hielendal nij gebou. Dan krijt it doarp op de beide frijkommende skoalterreinen ek wer rûmte foar wenningbou. As se dat klear krije, kom ik hjir werom om it mei harren te fieren.''