Piet Reitsma listlûker FNP Tytsjerksteradiel

BURGUM - Piet Reitsma fan Oentsjerk is de listlûker foar de Frysk Nasjonale Partij by de gemeenteriedsferkiezings fan maart oar jier yn Tystsjerksteradiel.

Piet Reitsma is hjoeddeistich fraksjefoarsitter en lid fan de ried sûnt 2010. Hy is yn in spesjale ledegearkomste yn It Maskelyn yn Hurdegaryp keazen as de nije listlûker foar de gemeenteriedsferkiezingen fan 21 maart takom jier. Geerling H. Schippers fan Burgum - wethâlder sûnt 2010 - is listtriuwer. De hiele list: 01 Piet Reitsma Oentsjerk 02 Rommert Dijk Burgum 03 Freddy de Haan Burgum 04 Tjikke Krijgsman-Sikkema Gytsjerk 05 Alex Nijboer Sumarreheide 06 Jan Pieter van der Velde Ryptsjerk 07 Tabe Paul Wolters Oentsjerk 08 Sytze Kobus Earnewâld 09 Jan van der Kooi Ryptsjerk 10 Tea A. Westra-van Gorkum Aldtsjerk 11 Wytske Baars-Stienstra Hurdegaryp 12 Seije H. Brinkman Jistrum 13 Harry J. van Borkulo Hurdegaryp 14 Piet J. Herrema Sumar 15 Gerryt G. Jullens Gytsjerk 16 Rena A. Wagenaar-Duursma Tytsjerk 17 Hindrik B. Wester Earnewâld 18 Geerling H. Schippers Burgum