Zeshonderd mensen kijken bij Reijenga in de bakkerij achter de winkel

DRACHTEN - Meer dan zeshonderd mensen bezochten vandaag het open huis van Bakkerij Reijenga aan de Zuidkade. Er was veel te zien, maar vooral ook te proeven.

De bakkerswinkel is uiteraard dagelijks open voor nieuwsgierige mensen, maar in de bakkerij daarachter worden gewoonlijk geen bezoekers toegelaten, zegt bakker Jaap Reijenga. ,,Net dat wy wat te ferbergjen ha hear, mar wy ha te krijen mei strenge regels fan hygiëne en feilichheid. Dat moat gewoan ôfskerme wurde, dêr kinst net elkenien samar yn litte. Boppedat soe it ek te bot steure, want wy binne der fansels wol de hiele dei gewoan oan it wurk.'' De open dag bood daarom een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen in het hart van de bakkerij. En alles was uiteraard te proeven. Voor de oudere bezoekers was er koffie met oranjekoek en voor de jongeren waren er koekjes en chocolade. Speciaal voor de open dag werd een aantal producten gemaakt, zoals speculaas en Molensteentjes, een bijzonder meergranensuikerbroodje. Hiel ferrast ,,Dat lêste is wat nijs, dat ha wy sels betocht, tegearre mei de leveransier'', legt Reijenga uit. ,,Wy wolle de minsken graach sjen litte wat der achter de winkel allegear bart. De measten wienen dan ek hiel ferrast. In protte minsken tinke noch dat wy de hiele dei mei de hannen yn it daai sitte, dy sjogge der raar fan op dat hjir allegear moderne apparatuer stiet. Foar guon is it echt in iepenbiering as se sjogge wat der allegear noadich is om in bôle te meitsjen. Dat kostet gewoan fjouwer oeren.'' De bakkerswinkel is de laatste waar nog complete producten worden gemaakt van grondstoffen, zegt Jaap Reijenga. ,,Yn de slachterswinkel wurdt al hiel lang net mear slachte en alle oare winkels krije de hannel kant en klear oanlevere. De bakker is noch ambachtlik oan't wurk, wy meitsje alles noch sels, dit komt net út in doaske.'' De open dag kostte meer dan een half jaar aan voorbereiding, legt Reijenga uit, ook al omdat deze dag uitvalt voor de normale productie. Dat er zoveel bezoekers op af kwamen, doet hem dan ook deugd. ,,Fan'e moarn wie it fuort al in gekkehûs en nei de middei waard it fuort wer drok. Elk dy't hjir west hat, hat ek in taske meikrigen, mei wat broadsjes en in sûkeladereep. Oar jier besteane wy sechstich jier, dus dit wie in moaie generale.''