College Smallingerland stuurt de raad een positieve begroting met 2,2 miljoen euro ruimte

DRACHTEN -  Het college van B&W van Smallingerland heeft haar laatste beleidsplan met daarin de begroting tot 2021 naar de gemeenteraad gestuurd. De begroting sluit positief met 2,2 miljoen euro aan structurele ruimte.

Lasten voor de burger In 2018 gaan OZB en afvalstoffenheffing alleen trendmatig omhoog met 1,32 procent. De rioolheffing blijft voor eigenaren gelijk: 182 euro per jaar. De rioolheffing voor gebruikers gaat met 1 euro omlaag naar 94 euro per jaar. In het vorige beleidsplan stond een taakstelling van 5,6 miljoen in het sociaal domein. Daarbij ging het om de toegang tot zorg, jeugdzorg, inkomensvoorzieningen en investeringen om mensen te helpen mee te kunnen doen. Mede dankzij een hogere bijdrage van het Rijk om tekorten in de uitvoering van deze taken terug te dringen, ligt er nu nog een opgave van 2,3 miljoen euro. ,,Dat is een stukken beter vooruitzicht dan vorig jaar. Het college heeft er vertrouwen in dat een nieuw gemeentebestuur deze resterende taakstelling verantwoord kan invullen. Het college geeft een begroting met structurele financiële ruimte mee'', aldus het college in het beleidsplan. Nieuwe jaarlijks terugkerende uitgaven: - Alfahulp wordt afgeschaft. De gemeenteraad heeft dat bepaald via een motie die vorig jaar november werd aangenomen. Dat betekent dat huishoudelijke hulp alleen nog kan worden aangeboden via een zorgaanbieder. Dat kost de gemeente elk jaar 1,1 miljoen euro meer. - De lokale inkoop voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent nu een vast aantal aanbieders. In de nieuwe aanbesteding wil de gemeente de beperkingen in aanbieders opheffen. Dat betekent dat er meer aanbieders komen en dat er dus meer keus is. Dat gaat elk jaar dan ook meer kosten: + 700.000 euro. - De plannen voor een nieuw zwembad. De raad heeft eerder dit jaar de ambities van het college om een optimale variant te willen realiseren ondersteund. Daar horen dan ook jaarlijks extra lasten bij om het nieuwe zwembad (als het eenmaal gerealiseerd is) ook in stand te houden. Dat kost jaarlijks 386.000 euro. - Voor onderwijshuisvesting investeert de gemeente tot en met 2021 ruim 26,2 miljoen euro. Volgend jaar wordt begonnen met de vernieuwing van de Leister Igge in Opeinde. Ontwikkelingen in Oudega en Drachtstercompagnie worden voorbereid. Later in de planperiode staan in Drachten onder meer de locaties in het speciaal onderwijs De Zwaai, Heechhôf/Sjalom en de Skelp op de rol. Om deze investeringen te kunnen doen, is een extra bedrag van jaarlijks 600.000 euro nodig. - Er is een toeristisch informatiepunt ingericht aan het Museumplein in Drachten. Om deze voorziening te houden en verder te ontwikkelen is elk jaar 50.000 euro nodig. - Om de duurzaamheidsambities voor de korte en de langere termijn in te kunnen vullen, heeft de gemeente elk jaar 200.000 euro beschikbaar. - De nieuwbouw van sporthal de Drait brengt, net als het nieuw te bouwen zwembad, jaarlijks lasten met zich mee. Die zijn begroot op 137.000 euro. Eenmalige uitgaven Naast bedragen die de gemeente elk jaar opnieuw uitgeeft, is er ook geld dat eenmalig wordt ingezet: - Er gaat tot en met 2021 ruim 1 miljoen euro naar de vervanging van kunstgras voetbalvelden, een kunstgras korfbalveld en de vervanging van de atletiekbaan. In 2018 is de renovatie van het korfbalveld in De Veenhoop aan de beurt voor 90.000 euro. Dat valt al binnen die reservering. - Er is 1 miljoen euro beschikbaar om de ontwikkelingen in Oudega bij de omgeving van de zuivelfabriek en de haven te kunnen bevorderen en te stimuleren. - Het Smallingerlandse aandeel in de samenwerking met de provincie om de plannen voor de oostelijke poort naar de Friese Meren (het waterfront) vorm te geven is in deze planperiode 5 miljoen euro. - Het Waterplan behelst voor de komende jaren met name het oplossen van wateroverlast in het westen van de wijk De Trisken en het vergroenen van het centrum om de afvoer van regenwater te vertragen en zo de druk op het oppervlaktewater en gemalen te verminderen. Ook het ontsluiten van natuurgebieden rondom Drachten en de dorpen en het verbeteren van de waterhuishouding in die gebieden hoort bij de speerpunten in de komende tijd. Daarvoor is eenmalig 785.000 euro gereserveerd. - De gemeenteraad heeft ingestemd met het uitgeven 1 euro per inwoner ten behoeve van de marketing en promotie van Leeuwarden-Fryslân 2018. Behandeling door de gemeenteraad Het beleidsplan staat op 31 oktober op de agenda van de Ronde Tafel. De raad laat zich dan door diverse belanghebbenden en belangstellenden informeren over hun kijk op de speerpunten in het beleid. Als inwoners daarover mee willen praten, dan kan dat door zich vooraf te melden via griffie@smallingerland.nl. Het beleidsplan wordt door de gemeenteraad besproken in Het Debat van 7 november. Die vergadering begint dan om 14.00 uur. Klik hier voor het Beleidsplan 2018-2021 En klik hier voor de Concernrapportage 2017