Smallingerland kijkt naar nieuwe regels voor zonnepanelen

DRACHTEN - Smallingerland heeft dringend behoefte aan een lijst met criteria voor zonneparken. Voor het beoordelen van aanvragen van zonneparken zijn nu nog geen duidelijke richtlijnen.

Het college heeft een nieuwe lijst met aangepaste beeldkwaliteitsrichtlijnen voor advies voorgelegd aan Hûs en Hiem. Komen er geen op- of aanmerkingen, dan worden ze voorgelegd aan de gemeenteraad, die de richtlijnen moet vaststellen. In de gemeente Smallingerland wordt in de nabije toekomst de ontwikkeling van zonnepaneelopstellingen (velden en plaatsing in clusters, bijvoorbeeld op geluidswallen) verwacht. Grote zichtbaarheid Zonnepaneelopstellingen zijn een relatief nieuw fenomeen in Friesland en hebben door hun afmetingen een grote zichtbaarheid. Daarom is het belangrijk om vooraf te bepalen waar ze wel en niet mogen komen. De gemeente streeft er naar het duurzame energiegebruik in Smallingerland in 2020 op 10 procent te krijgen. Daarvan moet bijna een derde worden geproduceerd door zonne-energie. Als dit alleen met zonnevelden plaatsvindt, betekent dit dat er 70 tot 80 hectare grond voor nodig is. Omdat een deel van de panelen op daken komt en er ook duurzame energie van elders kan worden ingekocht, zal dit in de praktijk veel minder zijn, verwacht het college, maar de opgave voor zonne-opwekking binnen de gemeentegrenzen blijft substantieel. Er zijn al diverse initiatieven voor zonneparken binnen Smallingerland en de gemeente is in gesprek met meerdere initiatiefnemers voor zonnevelden. Er zijn echter nog geen objectieve criteria die gebruikt kunnen worden om te bepalen of er een vergunning kan worden gegeven voor zonnepanelen op geluidswallen, op velden of in grotere clusters. Er zijn al acht verschillende pakketten met criteria, waaraan bouwaanvragen kunnen worden getoetst. Die gaan uit van de omgeving en van het te bouwen object. Er wordt onder andere rekening gehouden met bestaande wetten en regels, de verwachting voor de toekomst en de waardering voor het object. Beeldkwaliteit In Smallingerland worden de zonnepanelen het negende objectentype waarvoor extra aandacht is gewenst. Hûs en Hiem mag zich vooral uitspreken over de beeldkwaliteit van zonnepanelen op geluidswallen en zonnepaneelvelden en -clusters. Dat komt echter pas nadat is gebleken dat een plan in de omgeving past en dat er maatschappelijk draagvlak voor is. Ook wordt het belang van recreatie en toerisme meegewogen. De beeldkwaliteitsrichtlijnen geven alleen kaders hoe een zonneparkproject eruit zou moeten zien. Daarbij is echter wel maatwerk nodig, omdat elke aanvraag op zijn eigen kwaliteiten wordt beoordeeld. Inpassing in het landschap is volgens de gemeente essentieel. De velden ogen industrieel en technisch en door de maat, schaal en glans zijn ze vrij dominant aanwezig. Daarnaast is de vorm van de opstelling van de panelen, de kleur en randafwerking van de panelen, en de plaats, vorm en kleur van de benodigde technische units van invloed op de impact op de omgeving. Bij ontwikkelingen op industrieterreinen ligt het minder gevoelig en is het vaak eenvoudig inpasbaar. Geluidswallen Ook maakt het nogal uit of een zonnepark komt in een coulissenlandschap of in een open landschap. In het algemeen geldt dat zonnepanelen bij voorkeur op gebouwen zouden moeten worden voorgesteld. Ook hier geldt dat 'inbreiden' beter is dan uitbreiden. Dit is echter moeizaam en minder in trek bij initiatiefnemers. Grote geschikte oppervlakken kunnen echter ook worden gevonden op bijvoorbeeld geluidswallen. Voor de keuze van locaties voor zonnepaneelvelden sluit Smallingerland aan op het provinciaal beleid, zoals dat is vastgelegd in de beleidsnotitie 'Romte foar Sinne'.