Twintigste Michelinster op rij voor de Koriander

DRACHTEN - Jan en Corry Gaastra hebben de champagne al weer achter de kiezen. Vandaag ontvingen ze voor de twintigste keer een Michelinster voor hun restaurant De Koriander.

De Franse organisatie heeft vandaag tijdens een bijeenkomst in Amsterdam bekend gemaakt welke restaurants een Michelinster verdienen. De Koriander stond voor de twintigste keer op het lijstje. Ook restaurant De Heeren van Harinxma in Hotel Lauswolt in Beetsterzwaag prolongeerde zijn ster. Het restaurant van Bilderberg Hotel Lauswolt had eerder een Michelinster onder chefkok Marc van Gulick, maar na diens vertrek raakte het restaurant de onderscheiding in 2005 weer kwijt. In 2015 kreeg het hotel voor het eerst weer een ster. Verder heeft in Friesland alleen restaurant Elévé in Leeuwarden een Michelinster. Spanning Jan Gaastra maakte opnieuw geen gebruik van de uitnodiging om de bekendmaking bij te wonen. In plaats daarvan volgde hij met zijn echtgenote Corry de bijeenkomst via een livestream. ,,Dan bout de spanning dochs wol op yn de lêste oerkes, want hielendal wis kinst noait wêze'', zegt de chef-kok. ,,Doe't bekend wie dat wy de stjer haâlde ha, ha wy der al eefkes in gleske sjampanje op naam.'' Jan en Corry Gaastra begonnen hun restaurant De Koriander in 1994 in Burgum en verhuisden begin 2000 naar de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Michelin kende het restaurant in 1999 voor het eerst een ster toe. De kok en de gastvrouw weten wanneer de keurmeesters van Michelin zijn geweest, want die maken zich na afloop bekend. Ze weten echter nooit vooraf wanneer ze komen. Stok ,,Ek al witst it, as hy der ien kear sit, dan rêdst it net mear, dan moatst dyn saken gewoan foar mekoar ha. Ast dyn sauzen en gerjochten net klear hast, dan bist de pineut. Wat dat oan giet is dy Michelinstjer wol in prachtige stok achter de doar, it hâldt dy skerp. Elke dei opnij moatst dyn sauzen, dyn soep en dyn broadsjes gewoan perfekt yn oarder ha. Net allinnich foar him, mar foar elke gast'', aldus Gaastra vorig jaar in een artikel in de Drachtster Courant. De ster is niet een triomf, maar wel een bevestiging dat je als kok op de goede weg zit, zegt Gaastra. ,,It soe my ek wol hiel bot spite as ik him kwytreitsje soe. En soks kostet dy ek wol de helte fan dyn omset, tink ik, ek al krijst der miskien wol oare gasten foar werom. It is net de deastek foar in restaurant, ast him kwytrekkest, mar foar my persoanlik soe it wol in ramp wêze.'' Grienten echt hot De ster is ook een erkenning voor het feit dat de kok met zijn tijd meegaat, zegt Gaastra. ,,As wy no noch presiis sok iten meitsje soenen as yn 1999, dan hienen wy dy stjer net mear hân. Se wolle wol sjen datst dy ek ûntwikkelst, ek al meist wolris weromgripe op in resept datst earder brûkt hast. Mar dan noch kin it yn in nij jaske. Moatst dy ek oanpasse oan de trends, sa as dat chemyske fan in pear jier lyn. Op't heden binne grienten echt hot, dêr dogge wy ek in protte mei. Barbecue hat ek sa'n trend west, koest alles wol boppe it fjoer grille. Wy geane sels hiel faak út iten en dat is ek altyd hiel ynspirearjend. Oeral pakst de goeie dinkjes fan mei.'' Gaastra is nu 59, maar hij hoopt zo lang mogelijk te kunnen koken. ,,Sa lang as ik der nocht oan ha wol ik trochgean, dit is ek hobby.'' Lees ook:  En wèg is de stress: negentiende Michelinster op rij voor de Koriander Jan Gaastra kookt lekkerder met een stok achter de deur