MOS, OPO en PCBO willen een 'voorschool' bij elke basisschool

DRACHTEN - Elke basisschool in Smallingerland moet een voorschool krijgen, een afdeling voor 2- tot 4-jarigen. MOS, OPO Furore en PCBO Smallingerland hebben daarover een intentieverklaring ondertekend.

MOS, Stichting Openbaar Onderwijs Furore en PCBO Smallingerland e.o. hebben de gezamenlijke ambitie om voorscholen te koppelen aan de basisscholen in de gemeente Smallingerland. Onder een voorschool wordt verstaan een educatieve voorziening waar kinderen van 2 -4 jaar spelend leren, die naadloos aansluit bij het onderwijsaanbod voor kinderen van 4-12 jaar. De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool, zodat zij een goede start hebben en een soepeler overgang naar groep 1 en 2. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief programma en er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Ambitie Daarmee komt er nog niet een basisschool van tien jaar, voor kinderen van 2 tot 12 jaar, zegt Teunis Wagenaar, algemeen directeur van OPO Furore. ,,Lanlik is der wol in trend yn dy rjochting en dêr spylje wy no op yn. Mar dat kin noch wol fjouwer jier duorje. Wy ûndersykje no wol al fêst hoe't wy dat it bêste foarmjaan kinne.'' Bij de ontwikkeling van de voorscholen hebben de partijen de gezamenlijke ambitie om te zorgen voor de bundeling van voorschool en school, met als resultaat dat er in Smallingerland educatieve voorzieningen zijn met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en voorschoolse voorzieningen. Voor ouders en kinderen verandert er in de meeste gevalen niet veel. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) heeft op dit moment vijftien peuterspeelzalen, waarvan negen in Drachten en vestigingen in Opeinde, Boornbergum, Oudega, Rottevalle, Houtigehage en op het AZC. ,,De gemeente helpt ús al hiel goed troch by de nijbou te soargjen foar rûmte foar de peuter. Sa ha alle Brede Skoallen al alles ûnder ien dak. It soe moai wêze as aanst elke basisskoalle syn eigen foarskoalle hat. Wat dat oangiet helpt de krimp ús, want dêrtroch komt der faak rûmte frij yn de skoallen.'' Doorgaande lijn De samenvoeging zal leiden tot een nog betere aansluiting/doorgaande lijn tussen de voorschoolse en schoolse voorziening, hopen de partijen. De combinaties van voorschool en basisschool krijgen namelijk als uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie met één integraal programma voor onderwijs en ontwikkeling. Dat wordt uitgevoerd door één team, bestaande uit pedagogisch medewerkers en leerkrachten, met één leidinggevende. Zo ontstaat er een eenduidige aansturing van school en voorschool. Dat kan betekenen dat op termijn de peuterafdeling van de MOS onder een van de scholenkoepels komt te vallen, zegt Wagenaar. ,,Dat is ien fan de dingen dy't wy no útsykje sille. In fiergeande foarm fan gearwurking is ek hiel goed mooglik.'' Naast de peuterspeelzalen van MOS zijn er ook particuliere/commerciële instellingen actief in de peuteropvang. ,,En dy bliuwe ek gewoan bestean'', verzekert Wagenaar. ,,Mar ús partner is de MOS.'' Hij wijst op BSO Vandaag, dat in MFC It Werflân in Rottevalle nauw aansluit op de basisschool en de peuterspeelzaal. ,,Vandaag vangt de bern op fan 0 oant 2, de peuteropvang fan MOS is der foar bern fan 2 oant 4 en de basisskoalle foar 4 oant 12. En Vandaag soarget ek wer foar de opfang nei skoaltiid. Sa fulle se mekoar oan en foarmje se meiïnoar in integraal kindcentrum.'' Breder gearwurkje De intentieverklaring over de voorschool is een voorbode van een verdergaande samenwerking tussen openbaar en christelijk basisonderwijs in Smallingerland, kondigt Teunis Wagenaar. ,,Wy wolle mear en breder gearwurkje, mar hoe't wy dat yn'e holle ha sille wy pas yn jannewaris bekend meitsje.''