Frisian Ports verlengt samenwerking en komt met Mission Statement

DRACHTEN - De F4 gemeenten Harlingen, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben woensdag besloten tot een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Frisian Ports op het gebied van havenbeleid en -beheer.

De havengemeentes dragen ieder de komende twee jaar een bijdrage van 5000 euro per jaar bij aan Frisian Ports, waaraan verder deelnemen Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Sud-West Fryslân. De acht gemeenten hebben woensdag ook een Mission Statement Frisian Ports vastgesteld. Dat vormt de strategie voor de verdere profilering van de havens als aantrekkelijke vestigingsplaats. In het mission statement zijn acht doelen voor de ontwikkelingsstrategie van Frisian Ports opgenomen: 1. Behoud bestaande activiteiten in de havens; 2. Samenwerking op beleid, beheer en onderhoud; 3. Op orde brengen van statistieken bij statistische bureaus; 4. Benutten mogelijkheden TEN-T; 5. Stimuleren en faciliteren multimodaliteit; 6. Zorgen voor voldoende ruimte op de bedrijventerreinen; 7. Verder ontwikkelen van duurzaamheidsprofiel; 8. Zorgen voor optimale vaarwegverbindingen. De uitwerking van deze ontwikkelpaden in concrete acties wordt nu opgepakt. Samen sterker Een aantal jaren geleden is door de F4 gemeenten en Harlingen gestart met het verkennen en intensiveren van de samenwerking op het gebied van beroepsgoederenvervoer over water. Deze samenwerking heeft de naam Frisian Ports gekregen. Een van de belangrijkste redenen is om gezamenlijk beter op de kaart te staan op landelijk en Europees niveau. De herkenbaarheid van de havens van Fryslân kan veel beter. De formele status van Frisian Ports ondersteunt Lobby Noord NL (lobby voor verkeer en vervoer in Noord Nederland). Hierdoor zijn de kansen op Europese en Rijkssubsidies voor infrastructurele en andere havengerichte investeringen aanzienlijk groter. Beroepsgoederenvervoer over water is belangrijk voor het Friese vestigingsklimaat. Bedrijven moeten kunnen kiezen uit verschillende manieren van vervoer. Samen willen de havengemeenten ook de zogenaamde Modal Shift bevorderen. Het gaat dan om minder vervoer over de weg en meer via het water. Dit levert niet alleen minder uitstoot van schadelijke stoffen op, maar bevordert ook de doorstroming van het wegverkeer en levert in veel gevallen ook een kostenverlaging op. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor bedrijven om in de toekomst ook concurrerend te kunnen zijn. Het verduurzamen van het vervoer over water zelf staat ook hoog op de agenda van Frisian Ports door duurzame havenvoorzieningen aan te leggen en in te zetten op duurzame brandstoffen zoals LNG. Frisian Ports participeert in het vervolgproces Brede Analyse Vaarwegen Fryslân.