Friese monumenten in de steigers

OPEINDE - Dankzij een subsidie van de Provinsje Fryslân kunnen 34 monumenten gerestaureerd worden. Een aantal krijgt een nieuwe bestemming of een onderhoudsbeurt.

Het totaalbedrag aan subsidie bedraagt ruim 2,3 miljoen euro. Met de investeringen van eigenaren en anderen betekent dit een totale investering van 4,6 miljoen euro in Friese monumenten. Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met de initiatieven die uit de mienskip komen om te investeren in monumenten. ,,De winsk foar it opknappen fan ús rykdom oan Fryske monuminten komt út de eigeners sels wei. It is moai dat wy dêr as provinsje stipe oan jaan kinne.'' Boerderijen Kramer: ,,Yn it bysûnder bin ik bliid mei de restauraasjeprojekten fan in tal pleatsen yn agrarysk gebrûk. Dat is in kategory dy’t foar ús lânskip hiel wichtich is en wêryn’t in soad ferlet fan restauraasjes is. Dy hawwe foarrang krigen.'' Voorbeelden zijn twee boerderijen aan de Oudebildtdijk in Sint Jacobiparochie en boerderijen in Edens en Oudwoude. Ook de kop-romp boerderij aan de komisjewei 7 in Opeinde krijgt 30.679 euro aan financiële steun van de provincie. In deze regio wordt verder alleen subsidie uitgetrokken voor De Heidepleats aan de Heerenweg 24 in Sumar (59.824 euro). Naast boerderijen hebben ook kerken speciale aandacht nodig. Voorbeelden van gehonoreerde plannen zijn de restauratie met herbestemming van drie kerken. De kerk van Dedgum krijgt een gecombineerde dorps- en recreatiefunctie. De gereformeerde kerk in Lollum krijgt een dorpsfunctie en ruimte voor een coöperatie van uitvaartverenigingen. De doopsgezinde kerk van Itens wordt een mienskipshûs. Bepaalde specifieke onderdelen van kerken zijn vaak kwetsbaar. Daarom ontvingen ook verschillende restauraties van orgels, rouwborden, klokkenstoelen, klokken in torens en uurwerken subsidie. Transformatorhuisje Een klein maar beeldbepalend voorbeeld is de restauratie van het leegstaande transformatorhuisje in Wirdum dat een originele herbestemming als trekkershut krijgt. In de lijst gehonoreerde plannen staan ook andere voorbeelden, zoals diverse monumentale bouwwerken op het landgoed Fogelsangh State in Veenklooster. Daarnaast de beeldbepalende poldermolens bij Jislum, Wommels, Damwâld en Joure. Maar ook industrieel erfgoed, zoals de voormalige oliefabriek in Franeker en de voormalige tabaksfabriek in Heerenveen. De volledige lijst is hier te vinden.