Twee miljoen beschikbaar voor herbestemming

DRACHTEN -  Er is twee miljoen euro beschikbaar voor het herbestemmen of slopen van verpauperde of leegstaande panden.

Met deze regeling wil provincie Fryslân de woon- en leefomgeving in Friese dorpen en steden verbeteren. Geïnteresseerden kunnen vanaf 5 februari 2018 subsidie aanvragen. De herbestemmingsregeling sluit 28 december 2018, of eerder zodra het subsidieplafond is bereikt. Verbreding De regeling is breder dan de voorgaande herbestemmingsregeling. Eerder stimuleerde de provincie enkel herbestemming van niet-woningen naar minimaal drie woningen in de huursector. De verbrede regeling maakt het mogelijk om ook te herbestemmen naar andere nieuwe functies. Dit naast het herbestemmen naar wonen. Afhankelijk van de situatie kan zelfs sloop meer gewenst zijn. Binnen de verbrede regeling is het mogelijk hier subsidie voor te krijgen. Gedeputeerde Klaas Kielstra: ,,De markt en de mienskip vragen om een concrete aanpak. Met deze regeling komen we daaraan tegemoet. Naast inwoners kunnen ook plaatselijke bouwbedrijven profiteren.'' Prestatiesubsidie Er wordt gewerkt met een prestatiesubsidie. Hierbij zijn geen specifieke subsidiabele kostenposten. Er wordt subsidie verleend voor het realiseren van herbestemming of sloop. Hierbij wordt het molenaarsprincipe gehanteerd. Dit betekent wie het eerst komt, het eerst maalt. De ervaringen die opgedaan worden met de verbrede herbestemmingsregeling, worden gebruikt bij het vormgeven van het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving in 2018. Meer informatie: www.fryslan.frl/herbestemmingsregeling