Elise Westerhof bêste Trochsetter op Ferstival

It Hearrenfean - Elise Westerhof fan Eastermar hat yn de rubryk Trochsetters de foardrachtswedstriid FeRstival wûn. Annet Bouma wûn yn de heechste klasse.

Annet Bouma fan Surhuzum is dêrmei de winner fan de 76e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtswedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makke sy mei har foardracht fan it gedicht ‘Dyn namme' fan Tsjitske Sijtsma de measte yndruk op de sjuery. ,,Annet hat ús in skilderij sjenlitten. Se libbe har fantastysk yn en hie in prachtige mimyk”, sei sjueryfoarsitter Romkje Bosma.

Yn de kategory Trochsetters, foar twadde- en treddeklassers, wie it earste plak foar Elise Westerhof fan Eastermar. Sy die dat mei it gedicht ‘Israël’ fan Jelle Bangma. By de Starters, foar earsteklassers, droech Mare de Jong fan Akkrum it moaiste foar, mei it fers ‘De earste kear’ fan Ciska Noordmans. Der stienen 33 dielnimmers yn de finale, op de foarrondes kamen yn totaal 110 dielnimmers ôf.

Jongerein en Fryske poëzij

FeRstival waard yn 1942 troch de Fryske Underwiisrie ynsteld. Doel wie om de belangstelling te befoarderjen foar poëzy, en dan benammen foar de Fryske. Boppedat fûnen de inisjators it wichtich dat learlingen ûnderfûnen hoe't it is om op in poadium te stean. Yn al dy jierren hawwe hiel wat pubers meidien dy't it letter makke hawwe op de planken. Tink oan Rients Gratama, Nynke Laverman, Tet Rozendal en Theun Plantinga.

Alle winners

Starters (earsteklassers)

1. Mare de Jong - Akkrum – Beyers Naudé Ljouwert

2. Ineke Reitsma – Easterwierrum – Sevenwolden Grou

3. Anda Braam – Balk – Bogerman Balk

Trochsetters (twadde- en treddeklassers)

1. Elise Westerhof – Eastermar – Liudger Burgum

2. Hannah Marije Vlieg – Ljouwert - Beyers Naudé Ljouwert

3. Sanne de Heer – Mantgum - RSG Magister Alvinus Snits

Toppers (fjirdeklassers en heger)

1. Annet Bouma – Surhuzum – Lauwerscollege Bûtenpost

2. Benthe de Jong – Akkrum – Beyers Naudé Ljouwert

3. Sanne Hoeksma – Twizelerheide – HAVO-top Burgum