Bewoners De Geeuw in de clinch met gemeente over 'trilschade'

DRACHTEN - Drie gezinnen op De Geeuw zijn boos op de gemeente Smallingerland. Die neemt hun klachten over trilschade niet serieus, vinden ze. ,,Se lige en bedrige, dat is it slimste noch'', vindt Peet de Boer.

Tekst en foto's Fokke Wester De drie gezinnen van De Geeuw 12, 13 en 16 hebben scheuren in hun woningen en die zijn volgens hen het gevolg van de werkzaamheden aan de Noorderhogeweg, op 130 meter afstand van het huizenblok. Tussen oktober 2015 en februari 2016 werd daar een deel van de riolering vervangen en dat zorgde in de wijde omgeving voor trillingen. ,,It dreunde der oer, it gong der freeslik om wei. De ruten fleagen ús hast út'e sponningen en op in stuit moast ik de radiator beethâlde, oars wie dy fan de muorre fallen’’, zegt Peet de Boer. ,,Myn broer wennet in eintsje fierderop en dy belle sels om te sizzen dat it sa'n kabaal wie.'' Ook buurvrouw Ynke Donker van nummer 16 herinnert zich de trillingen nog goed. ,,Wy sieten yn mekoar dûkt oan tafel, sa bot gie it.'' Hasto neat? Dat de trillingen ook voor schade zorgden, dat hadden de buren toen nog niet in de gaten. Pas een paar weken later werd dat opgemerkt. ,,Ik kaam op in middei thús fan it wurk en doe stienen der in pear buorlju bûten nei de muorre te sjen. Der siet in skuor yn. Hasto neat? fregen se.'' De Boer ging thuis meteen op onderzoek uit en ontdekte in drie slaapkamers boven ook scheuren in muren en plafonds. Een andere buur ontdekte later bij het vernieuwen van een tegelvloer scheuren in de vloer. De schade werd in april 2016 gemeld bij Smallingerland en de gemeente werd aansprakelijk gesteld. In oktober van dat jaar wees de gemeente die claim af, omdat er volgens de deskundige geen causaal of oorzakelijk verband bestond tussen werk en schade. Smallingerland had tijdens de werkzaamheden uit voorzorg wel de woningen aan de Rien in de gaten gehouden, tegen de Hogeweg aan. Dat leverde uiteindelijk voor drie bewoners schadevergoedingen op van rond de 100 euro. De woningen aan de Geeuw waren niet gemonitord. Hommeles Vanaf dat moment is het hommeles. De bewoners ontvingen eerst de afwijzing niet, de door de gemeente gebruikte rapporten waren bij de bewoners niet bekend en de bewoners kregen niet de gegevens waar ze om vroegen, zoals de resultaten van metingen die tijdens de werkzaamheden waren verricht. Ook werden in het voor hen negatieve rapport volgens de bewoners punten besproken die zij nooit aan de expert hebben laten zien. ,,En wat wy wol sjen litten ha, is noait beoardield. Doe’t de deskundige hjir wie, sei er dat it om nije skuorren gie. Ik ha him belle: wat flikst my no? Doe sei er dat it âlde skuorren wienen.'' De gemeente gaf volgens De Boer bewust onjuiste informatie. Zo vertelde een ambtenaar eerst dat er geen rapport was, terwijl dat er later wel bleek te zijn. Ook vertelde een ambtenaar dat er niet was geheid. ,,Wylst in buorman dy't der alle dagen mei de hûn delrûn sels sjoen hat dat der heid is. Wy ha frege om de oannimmer der by te heljen, mar dat woe de gemeente net.'' Ook is in drie perioden geen meting verricht, volgens de gemeente omdat er onenigheid met de aannemer was. Ook dat bleek onjuist, merkte De Boer. ,,Ik ha de oannimmer belle. Dat konflikt wie pas nei ôfrin, omdat de gemeente net betelje woe. Dat ha se letter útpraat.'' Heischade Uiteindelijk leidde het conflict tot een bijeenkomst op het gemeentehuis, in december 2016. ,,Nei dy byienkomst sei ien fan de fersekering: 'Jim ha ús de eagen iepene, dit moat oplost wurde'. Mar dy persoan ha wy letter net wer sjoen'', zegt De Boer. De gemeente bleef echter bij haar standpunt dat er geen verband was tussen schade en werk aan de Hogeweg. Een vorig jaar door de bewoners via de bijstandsverzekering ingeschakelde deskundige was duidelijk: dit is heischade. ,,Dy man hie de ôfrûne jierren in soad wurk hân yn Grinslân. Hy sei fuort al: no komt it moeilikste, want dit is hiel lêstich te bewizen. En dat blykt no. De fersekering sit der al oardel jier achteroan, mar de gemeente is kontinu te let of stjoert net alle stikken. Mar wy ha neat swart op wyt en de gemeente liicht alles by inoar.'' Touwtrekken Na bijna anderhalf jaar van touwtrekken nam De Boer eind vorig jaar contact op met Jouke de Jong, die toen net voor de ChristenUnie wethouder was geworden als vervanger van de opgestapte Marja Krans. De Jong had het dossier overgekregen van D66-collega Ron van der Leck. ,,Wy geane nei de selde tsjerke, sa ken ik him. Hy hat hjir yn hûs west en wy ha him alles sjen litten. Jouke sei dat it him ferbaasde dat it sa lang duorre en dat it mei spoed oplost wurde soe.'' De bewoners kregen nu wel stukken, maar die waren nog steeds niet volledig. De schade voor De Boer is door de deskundige geschat op 18.000 euro, die voor Donker op 20.000 euro. ,,En as it hûs tusken ús yn ek sa'n bedrach kostje moat, dan komst op 60.000. Neffens Jouke de Jong is sa'n bedrach foar de fersekering gjin probleem. Mar, sei er, as wy jim betelje, dan komt aanst de rest fan de buert ek om jild. Dat fûn ik wol sa'n frjemde útspraak. It is ek flauwekul, want net ien hat him fierder by de gemeente melden. En stel dat der wol noch mear skea is, dan binne se dêr dochs ek ferantwurdlik foar? Ik woe dat ik alle gesprekken opnaam hie. Ik hie echt fertrouwen yn him, mar ik ha dingen mei him dield, dy't de gemeente letter tsjin ús brûkt hat.'' Het gaat niet om het geld, zegt De Boer. ,,As se ien stjoere dy't it herstelt is it my ek goed. Want wa wit wat der fierder fan komt. Der kinne wol stikken út it plafond falle en stel dat dêrtroch ien fan de bern rekke wurdt. Boppedat makket soks it hûs minder wurdich en soks kin dy oer tsien jier noch wol jild kostje.'' Verzekeraars Wethouder Jouke de Jong stelt desgevraagd zich helemaal niet in het verhaal van Peet de Boer te herkennen. ,,Volgens de onafhankelijke schade-expert was er geen sprake van causaal verband. Dat is ook naar de bewoners gecommuniceerd. In het eerste gesprek dat ik vorig jaar met de bewoners heb gehad, is afgesproken dat wij de zaak in handen geven van de wederzijdse verzekeraars. De verzekeraar van de bewoners is nu aan zet om het causaal verband aan te tonen.’’ ,,Dat wij de kwestie zouden vertragen en onvolledige informatie geven, is niet waar. Die bewering verbaast mij hogelijk. Ik weet wanneer hier brieven zijn binnengekomen en wanneer wij daar op hebben gereageerd. Ik herken mij in het geheel niet in hun verhaal, maar ik vind het wel bijzonder spijtig. Wij zijn in afwachting van de verzekering. Zolang die niet met een uitslag komt, kunnen wij geen stap zetten.’’ Peet de Boer: ,,De Jong is blykber net goed op’e hichte. Us fersekeraar hat lêsten wer oanfuljende stikken freegje moatten. It wachtsjen is net op de fersekering, mar foar de safolste kear op de gemeente.’’