Vier schoolbesturen in Drachten bundelen krachten

DRACHTEN - Samen werken aan een kansrijke toekomst. Onder dat motto tekenden vier schoolbesturen voor speciaal (basis)onderwijs in Drachten het convenant Samen Kansrijk.

Het convenant is ondertekend door Geert Diever (Voorzitter College van Bestuur SO Fryslân), Bas van Loo (Directeur Bestuurder PCBO Smallingerland), Leendert de Boom (Voorzitter College van Bestuur RENN4), Teunis Wagenaar (Directeur Bestuurder OPO Furore) en Ron van der Leck (wethouder gemeente Smallingerland). Rijk aanbod De vier schoolbesturen (OPO Furore, RENN4, PCBO Smallingerland en SO Fryslân) werken samen om zo hun expertise en krachten te bundelen om iedere leerling met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte een rijk aanbod aan onderwijs op maat te kunnen bieden. De gemeente Smallingerland heeft ondertekend omdat de lokale overheid verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting. De gemeente Smallingerland heeft op dit moment meerdere scholen voor speciaal (basis)onderwijs, alle gevestigd in Drachten. ,,Om ieder kind uit onze regio die niet binnen het regulier onderwijs opgevangen kan worden een passende plek te geven, willen we onze krachten bundelen”, legt Bas van Loo van PCBO Smallingerland uit. ,,Het convenant is een grote mijlpaal van onze gezamenlijke missie om onderwijs en begeleiding enerzijds zo dichtbij mogelijk te organiseren en anderzijds de noodzakelijke expertise te borgen.'' Kansen voor kinderen Een aantal jaren geleden werd gestart met de verkenning van het project Samen Kansrijk. Stap voor stap intensiveren de vier schoolbesturen het contact. ,,Samen Kansrijk is een uniek samenwerkingsproject tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs in Drachten'', zegt Geert Diever van SO-Fryslân. ,,Het project zorgt ervoor dat we de talenten van kinderen met een speciale ondersteuningsvraag straks ten volle benutten. De kinderen staan centraal, daar gaat het om. Maar ook de continue ontwikkeling van medewerkers en specialisten is belangrijk. Samen Kansrijk is vernieuwend en biedt daardoor prachtige kansen voor alle betrokkenen.'' Samenwonen Naast samenwerking op bestuursniveau en onderwijskundige inhoud willen vier scholen (SBO It Heechhôf, SBO Sjalom, Kleurryk en SO de Zwaai) zich ook samen gaan vestigen op een nader te bepalen locatie in de gemeente. Deze concentratie van voorzieningen op één nieuwbouwlocatie moet versterking van de inhoudelijke samenwerking, efficiënt gebruik van de ruimten en het inrichten van een expertisecentrum voor de reguliere scholen mogelijk maken. ,,Het samenwerken en samenwonen leidt uiteindelijk tot de vorming van één onderwijsorganisatie, waarbij de schotten tussen de afzonderlijke scholen wegvallen. Dat is onze wens. Leerlingen krijgen dan het onderwijs en de structuur die ze nodig hebben'', zegt Leendert de Boom van RENN4. Bij de realisatie van het nieuwe complex worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. ,,Samen Kansrijk streeft naar een zeer duurzaam schoolgebouw'', benadrukt Teunis Wagenaar, van OPO Furore. ,,Zo bouwen we voor de toekomst.”