Lezing Hedman Bijlsma

GORREDIJK - Hedman Bijlsma geeft donderdag 19 april een lezing met als Underweis. De lezing is aansluitend op de ledenvergadering van De vereniging Vrienden van Museum Opsterlân.

De vergadering en lezing is voor ieder toegankelijk.

“Nei’t we foar it earst yn jierren einliks wer reedriden koene, ha we tige taspaslik in lêzing, dy’t alles hjirmei út te stean hat. Dizze presintaasje wurdt dien troch Hedman Bylsma, in grut kenner fan de skiednis fan it reedriden, dy’t dêr al ferskate boeken oer skreaun hat. Hy nimt ús yn syn lêzing “Ûnderweis” mei op in toertocht troch Fryslân, wêrby ‘t er ferskate plakken en dingen sjen lit, dy’t mei it reedriden ferbûn binne.

Hjir sitte ferrassende fynsten tusken, bygelyks nammebuordsjes, wêr’t we oan foarby rinne, sûnder te witten, dat it wat mei it reedriden út te stean hat. Dit docht er oan de hân fan foto’s, dy’t somtiden yn de winter makke binne, mar likefolle yn de simmer omdat syn útgongspunt is dat jo oeral yn dizze provinsje dingen tsjinkomme kinne dy’t jo eat fertelle oer de bân dy’t de Friezen hawwe mei reedriden.”