Voorlopig nog geen besluit over nieuwe Vaarweg naar Drachten

Drachten - De provincie neemt voorlopig nog geen besluit over een nieuwe Vaarweg naar Drachten door de Hege Warren. Eerst wordt gekeken of de aanpak van een breder gebied misschien een oplossing kan bieden.

De provincie heeft haar Visie op Friese vaarwegen vastgesteld. Doel is een robuust vaarwegennetwerk en passende bereikbaarheid van Friese binnenhavens. Dat is de visie van de provincie Fryslân op vaarwegen voor beroepsgoederenvervoer voor de periode tot 2050. Gedeputeerde Staten stellen een aantal maatregelen voor om uitvoering aan de visie te geven.

Van Harinxmakanaal

Vervoer over water blijft belangrijk en binnenvaartschepen worden steeds groter. Het is daarom van belang dat het Van Harinxmakanaal verder geschikt gemaakt wordt voor klasse Va-schepen. Dit zijn schepen van maximaal 110 meter lang en 11,4 meter breed. Bij een stremming op het Prinses Margrietkanaal kunnen deze schepen omvaren via het Van Harinxmakanaal. De provincie stelt een plan op voor de uitvoering en zoekt naar financieringsmogelijkheden. Een knelpunt op de route is de HRMK-spoorbrug. De provincie stelt daarom voor om bij vervanging van de spoorbrug een aquaduct als uitgangspunt te hanteren. Dit heeft ook een positieve invloed op de treindienstregeling van het traject Leeuwarden – Zwolle – Randstad.

Gebiedsgerichte aanpak bij Drachten

Er is onderzoek gedaan naar de vaarweg Drachten. Hierbij heeft de provincie zich gericht op een nieuw tracé vanaf het Prinses Margrietkanaal, via de polder Hege Warren, geschikt voor klasse Va-schepen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Investeren in een nieuwe vaarweg is te duur, wanneer we alleen kijken naar de baten die het oplevert voor de scheepvaart en de bereikbaarheid van Drachten. De polder Hege Warren is echter ook een gebied waar onder andere waterbeheer en veenweide opgaven zijn. Wij kiezen ervoor om nog geen besluit over de aanleg van de vaarweg Drachten te nemen. Eerst wordt verder onderzocht of een gebiedsgerichte aanpak hier een integrale oplossing kan bieden. Daarna kan bepaald worden of een nieuw tracé haalbaar is, of niet.” De provincie wil dit samen uitwerken met Wetterskip Fryslân, de gemeente Smallingerland en andere relevante partners in het gebied.

Vaarweg Heerenveen

Klasse Va-schepen worden in overleg met de gemeente enkel voor bijzonder transport toegestaan op de vaarweg naar Heerenveen. Dit ontziet Terherne grotendeels van klasse Va-schepen. Daarnaast wordt onderzocht of er ook een alternatief is voor Klasse IV schepen (86m x 9,5m), zodat ook deze schepen op termijn niet meer door Terherne hoeven te varen. Er moet dan eerst een andere oplossing komen voor het vervoer van containers en bulkgoederen naar Heerenveen. Hierbij kan voor containers gedacht worden aan een fly-by terminal langs het Prinses Margrietkanaal. Vanuit daar kunnen goederen verder over de weg worden vervoerd.

Overige maatregelen

Gecombineerd met regulier onderhoud aan de Friese vaarwegen, wordt een aantal kleine maatregelen voorgesteld om de veiligheid voor scheepvaart te verbeteren. Dit zijn maatregelen zoals het wegnemen van drempels en het creëren van extra aanlegplaatsen. In juni buigen Provinciale Staten zich over de visie en de aangedragen maatregelen. Wanneer de maatregelen en financieringsvoorstellen per vaarweg verder uitgewerkt zijn, leggen Gedeputeerde Staten deze opnieuw voor aan Provinciale Staten.