37 hectare nieuwe natuur in beekdal Alddjip

Bakkeveen - Er komt 37 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland in het beekdal van het Alddjip (het Koningsdiep). De provincie Fryslân stelt hiervoor 378.000 euro beschikbaar.

Doel is om de verdroging van het gebied tegen te gaan en om natuur te ontwikkelen in het oostelijk deel van de Hemrikkerscharren en een klein gebied bij
Heidehuizen. De 37 hectare vormt een belangrijke schakel in de keten van natuurgebieden in Nederland, voorheen de EHS. Het gebied krijgt natuurvriendelijke oevers en ondiepe sloten om verdroging te bestrijden. Hierdoor kunnen het dotterbloemgrasland en kruidenrijk grasland met boterbloemen en zuring zich ontwikkelen.

Verder wordt de voedselrijke laag op de hoge delen van één perceel verwijderd ten gunste van schraal grasland. Door de maatregelen krijgt het water meer de ruimte en wordt het beekdal klimaatbestendig gemaakt voor zowel de landbouw als de natuur. De maatregelen vallen onder de Kadderrichtlijn Water.

Samenwerking

Samen met zes grondeigenaren, waaronder 4 particulieren, maakte de gebiedscommissie Koningsdiep de plannen. Na de inrichting beheren deze grondeigenaren de nieuwe natuurgebieden.

In het project Koningsdiep werkt de provincie samen met de gebiedscommissie Koningsdiep, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, landbouw- en natuurorganisaties aan het beekdalherstel van het Alddjip en het Natuurnetwerk Nederland. In de gebiedscommissie zitten vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water en recreatie uit het gebied.