Drachten krijgt zijn eerste koopzondag op 1 juli

Drachten - Drachten krijgt op 1 juli zijn eerste koopzondag. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vanavond in een motie het college opdracht gegeven om dat voor 1 juni te regelen.

ELP, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en SmallingerlandsBelang hebben daarover vanavond een motie ingediend. De motie werd vooraf ook gesteund door de FNP, zodat bij het indienen al een meerderheid van 21 van de 31 raadszetels vaststond. De 10 tegenstemmers waren van CDA, ChristenUnie en de SP.

Algehele vrijstelling

De motie geeft het college opdracht om te komen met een voorstel tot wijziging van de winkeltijdenverordening, zodat er een algehele vrijgave van de zondagsopening wordt bewerkstelligd. De partijen vragen b&w om dit voorstel uiterlijk 1 juni bij de griffie aan te leveren, zodat de beslissing op tijd kan worden genomen.

In de motie verwijzen de partijen naar een dringende oproep vanuit winkeliersvereniging Ha&Ie om de winkeltijden zo spoedig mogelijk vrij te geven, vooral in het kernwinkelgebied. Een commissie van winkeliers wil een breedgedragen plan van aanpak maken, inclusief zon- en feestdagen en koopavonden. De winkeliers willen dit graag geregeld zien voor zondag 1 juli, omdat ze die dag als eerste koopzondag willen benutten. De eerste koopzondag valt dan namelijk samen met het festival Simmerdeis en daar willen de winkeliers op aansluiten. De ondernemers hopen dat ze in dat geval kunnen meeliften op de extra reuring en het grote aantal bezoekers waarvoor dat festival zorgt in Drachten.

Om het raadsbesluit op tijd te kunnen nemen is wel een extra raadsvergadering nodig. Als de normale gang van zaken wordt gevolgd, dan kan het besluit namelijk pas worden genomen in de gemeenteraadsvergadering van 4 juli. ,,Wy omsile dat troch in ekstra gearkomste oan te freegjen, dy moat dan komme op de agenda foar tiisdei 26 juni'', aldus fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP.

Rijksdaalder

,,Drachtsters hebben de afgelopen jaren de weg gevonden naar tal van andere koopcentra inde omgeving. Als je het Drachtster centrum weer uit de grond wilt trekken, dan zal voor onze ondernemers de eerste klap niet een daalder, maar een rijksdaalder waard moeten zijn. Een feest als Simmerdeis trekt veel mensen naar Drachten en dat kan die eerste klap betekenen'', aldus Yntze de Vries vanavond in de raad.

Wethouder Jos van de Horst noemde het een kwalijke zaak dat de fracties het huidige college nog opdracht geven om dit snel even te regelen. ,,Het moet ineens met stoom en kokend water.  Als u nu wacht tot uw eigen college is geinstalleerd, dan kunt u het allemaal zelf regelen. U geeft op deze manier het huidige college een trap na.'' Van der Horst verwees ook naar een eerdere motie van Meine Hofman van SmallingerlandsBelang over het vrijgeven van de koopzondag. Hofman trok die motie na overleg met de andere partijen weer in. ,,Kwestie van knopen tellen'', aldus Hofman. Had de ELP dan tegen die motie gestemd? vroeg Van der Horst hem. ,,Ik denk het wel.''

Zorgvuldigheid

Klaas van Veelen van de ChristenUnie pleitte voor zorgvuldigheid bij het invoeren van de koopzondag en dus voor een langere procedure. ,,Waarom moet het nu ineens zo gehaast? Tussen het verzoek van Ha&Ie en de motie van de ELP zat vanmiddag nog geen anderhalf uur. Het heeft er alle schijn van dat alles uit de zelfde koker komt. Dan had u beter de eerdere motie van Hofman kunnen steunen. Het lijkt er een beetje op dat de ELP en de PvdA Hofman dat succes niet gunden.'' A

ls de werkwijze met deze motie een voorbode is van de komende jaren, dan vreest Van Veelen dat de ELP niet zoveel waarde hecht aan een goede relatie tussen coalitie en opposite als Yntze de Vries steeds heeft beweerd. De Vries vroeg zich op zijn beurt af waarom de ChristenUnie de ondernemers niet een goede start gunt, zoals ze zelf in hun verzoek hebben gevraagd.

Sipke Hoekstra (VVD) maakte duidelijk dat veel fracties al jaren voor de koopzondag pleiten en hij toonde zich verheugd dat er nu eindelijk een heldere meerderheid voor was. Karin van der Velde (CDA) had liever een goed plan gezien van de ondernemers voordat het onderwerp in de raad zou worden besproken. ,,Wij zien de meerderheid, maar wij zien hier niet een goed doorwrocht plan. Zorg dan in elk geval straks voor een goede evaluatie.'' Durk Oosterhof legde uit waarom hij de motie toch steunde. ,,Om ús hoege de winkels op snein net iepen, wy ha noait tsjin de sneinssluting west. Mar de wrâld om ús hinne feroaret, net allinnich ûnder de ûndernimmers, mar yn de hiele mienskip. Dêrom wolle wy it net opkeare en sille wy foarstimme.''

Historisch moment

Een historish moment, aldus Roy Postma van D66. ,,Nog beter zou het zijn om de winkeltijden helemaal vrij te geven, zelfbeschikking voor de ondernemers is een groot goed. Ha&Ie komt met een plan van aanpak en daar hebben wij wel vertrouwen in. De kiezer heeft gesproken, niets zo goed als een goed referendum.''

Klaas van Veelen vrees de grote weerslag die het besluit op de samenleving zal hebben. ,,Willen de indieners nu echt alle macht bij de ondernemers neerleggen? Dat wordt op die manier een aparte kaste, die alles zelf mag beslissen. Het gaat ook om het personeel, om de mensen, om de kerken. U beslist nu over alle zondagen.''

Vrijheid

Yntze de Vries: ,,De afgelopen vier jaar heeft een minderheid voor de de meerderheid bepaald dat de winkels dicht moesten, wij leggen met dit besluit de minderheid niets op. De ondernemer die zijn winkel op zondag niet wil openen, hoeft dat niet te doen. Wie op zondag niets wil kopen, hoeft dat niet te doen. Maar de ondernemer krijgt de ruimte om open te gaan, als hij dat wil. Dat noemen wij vrijheid.''

Wethouder Roel Haverkort liet weten dat het college de motie zal uitvoeren, al was dat niet een unaniem besluit en pas na een 'heel stevig gesprek'. ,,Een meerderheid van het college vindt deze motie niet de Koninklijke weg, dit had beter gekund en zorgvuldiger. Dan had je meer tijd gehad en een zorgvuldiger proces. Maar ook een meerderheid van het college vindt dat deze motie wel uitgevoerd moet worden zoals de raad beslist. Het gaat om een democratisch besluit.''