Durk en Beth briljanten paar in Oudega

Oudega - Dirk de Vries en Elizabeth de Boer zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Burgemeester Tom van Mourik las hen vanmiddag de trouwakte voor, waarvan elk jubilerend echtpaar een ingelijste kopie krijgt.

Dirk (89) en Elizabeth (91) heten ze officieel, maar iedereen zegt Durk en Beth, vertelt hij. Ze leerden elkaar als echte Oudegasters kennen op het dorpsfeest. ,,Yn'e tinte. Ik koe har fansels wol. Wy ha as bern ek op deselde skoalle sitten, mar hja rûn in eintsje foar my op. En as skoaljonge sjochst fansels net nei famkes dy't twa jier âlder binne. Ast sels wat âlder bist telle dy jierren minder.''

Eigen bedrijf

Ze groeiden beiden op in een boerengezin en na hun huwelijk begonnen ze samen hun eigen bedrijf. ,,It wie earst noch behindich, hear, it is stadichoan grutter wurden. It boerebedriuw hat him nei de oarloch hiel bot ûntwikkele, it is ûnfoarstelber wat der yn dy jierren allegear bard is. Beth holp ek wol te melken en te kealleboarnen en as der in ko kealje moast holp se my ek wol, mar sy rêde foaral mei de húshâlding.''

Het echtpaar kreeg zeven kinderen: drie meisjes en vier jongens. Ze zijn allemaal redelijk honkvast, Franeker en Heerenveen zijn de verste reizen die het echtpaar naar de kinderen moet maken. Inmiddels zijn er 22 klein- en negen achterkleinkinderen. ,,En der binne noch in pear ûnderweis.''

Friese paarden

Dirk de Vries is op zijn 65ste gestopt als boer, maar ging vanaf dat moment als liefhebber onverdroten voort. Niet meer met koeien, maar met Friese paarden. ,,Op syn meast haw ik njoggen hynders hân.'' Aan de hobby kwam veertien dagen geleden een wreed einde, toen de laatste stermerrie, Iebeltsje, stierf bij het ter wereld brengen van een veulen. ,,Ja, dat wie och sa sneu. Njoggentjin jier haw ik op har past en no sit ik samar ynienen sûnder wurk. It is echt stil om hûs wurden.''

Helemaal werkloos is De Vries nog niet. Hij heeft nog wat land om het erf heen en heeft kortgeleden het gras laten maaien. Vanaf dat punt doet hij het werk nog zelf. ,,Swylje en sa. Ik ha sels ek noch in trekkerke, puer foar de wille hear, mar ik ha der noch wol hea fan makke.''

Kleine kring

Het huwelijksjubileum is vandaag in kleine kring gevierd. Burgemeester Tom van Mourik, die het echtpaar namens de gemeente kwam feliciteren, las de Akte plechtig voor, gadegeslagen door het echtpaar en een aantal van hun kinderen. Zij hoort heel slecht en ziet bijna niets meer, maar toch glimlachte ze bij het horen van de woorden die 65 jaar geleden ook tegen hen zijn uitgesproken. Even leek het of ze opnieuw in de echt werden verbonden.

,,Se hat in protte soarch noadich, mar hjoed giet it bêst. En mei de rollator komt se ek noch wol foarút. Twa kear deis komt der Thússoarch. En gelokkich bin ik sels noch aardich hecht, dus as mantelsoarger kin ik my wol rêde.''