Opsterlands Belang, CU en PvdA presenteren 11 juni nieuwe coalitie Opsterland

Beetsterzwaag - Onder de titel 'Brêge nei de takomst' presenteren Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie vandaag het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022. Het coalitie-akkoord wordt in de raad van 11 juni officieel vastgesteld. Dan worden ook de kandidaat-wethouders voorgedragen.

Het doel van de coalitie is de gemeente Opsterland een duurzaam, leefbaar en sociaal profiel te geven. De coalitie wil dit samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke partners doen. In onderling vertrouwen en ondersteund door een passende bestuursstijl. In het hoofdstuk Modern Bestuur wordt die bestuursstijl en de vernieuwing van de organisatie beschreven.

In het akkoord zijn de drie grootste uitdagingen voor de komende bestuursperiode beschreven, namelijk
 Duurzaamheid
 Leefbaarheid
 Inclusieve samenleving

Deze uitdagingen zijn vertaald in ambities en voor alle drie terreinen worden deze vertaald in een ontwikkelagenda. Voor ieder van de terreinen is een projectwethouder aangewezen. Er is een hoge
ambitie geformuleerd op het terrein van duurzaamheid. De gemeente wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarvoor is nodig dat er in deze bestuursperiode 100ha zonnepanelen worden geplaatst. Verder
wil de coalitie op een andere manier met de dorpen samenwerken en de kosten binnen het sociaal domein onder controle krijgen. Onderzocht wordt of een Sportbedrijf en een eigen Werkbedrijf
kunnen worden opgericht.

Door in de informatieperiode aan alle partijen te vragen drie van hun speerpunten aan te geven heeft de hele gemeenteraad inbreng gehad bij dit coalitieakkoord. In het coalitieakkoord leggen de drie partijen verantwoording af voor wat ze met de inbreng van de gemeenteraad hebben gedaan. Het proces om tot het coalitieakkoord te komen stond onder de bezielende leiding van Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen. Zij beschrijft in de aanbiedingsbrief de sfeer van de onderhandelingen en schrijft dat de resultaten zijn bereikt door onderling vertrouwen. Het onderhandelingsproces is gevolgd door een onafhankelijk schrijver, Jan Arendz. Hij zal een verslag maken van het proces.

Het coalitieakkoord is geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering op maandag 11 juni vanaf  19.30 uur in het gemeentehuis van Beetsterzwaag. In deze vergadering zullen ook de kandidaat-
wethouders worden voorgedragen. Dit zijn Anko Postma uit Nij Beets, namens Opsterlands Belang, Libbe de Vries uit Frieschepalen, namens de PvdA en Rob Jonkman uit Ureterp, namens de ChristenUnie. 

Lees hier het complete coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling.