Bintje is 100: ‘Dochter Alie regelt alles wol’

Drachten - Bintje Veenstra-Schouwstra viert vandaag haar honderdste verjaardag. Burgemeester Tom van Mourik bracht vanochtend namens de gemeente Smallingerland de gelukwensen over.

Bintje Schouwstra woont sinds 1953 in Drachten. In dat jaar kwam ze als huishoudster in dienst van Wieger Veenstra aan de Houtlaan. De man was weduwnaar geworden en zocht hulp in de huishouding. Via via kwamen ze in contact. De twee kregen na verloop van tijd een relatie en trouwden op 12 februari 1955. In juli 1957 werd dochter Alie geboren.

Acht maanden na de geboorte overleed Wieger Veenstra plotseling aan een hersenbloeding, 56 jaar oud. ,,Mem is no aanst 60 jier widdo, se woe gjin oare man ha'', zegt dochter Alie, die altijd bij haar moeder is blijven wonen. Samen wonen ze sinds 1983 aan de Drift.

Gemeentehuis

Bintje Schouwstra is geboren en getogen in Akkrum, als achtste in een arbeidersgezin van tien kinderen. Meteen na de lagere school moest ze aan het werk als huishoudster bij de boer. Ook werkte ze veertien jaar op het gemeentehuis in Grou. Toen ze daar haar baan kwijtraakte, diende zich de positie in Drachten aan.

De jarige kreeg vanochtend veel visite. Ook Marit van der Laan en Monique Wetting kwamen haar feliciteren. Die afspraak werd twee jaar geleden al gemaakt, vertelt Van der Laan. ,,Ik werkte toen nog bij Schoonenberg en daar was mevrouw Veenstra klant. We zeiden altijd tegen haar: als u honderd wordt, dan komen we langs. Vorig jaar nam ik afscheid van Schoonenberg en toen ben ik speciaal naar haar toe gegaan om dag te zeggen. Ze was er op dat moment heel slecht aan toe en lag de hele dag in bed.''

Alderdomskwalen

Gevraagd wat haar vorig jaar mankeerde, antwoordt de jarige kort: ,,Alderdomskwalen. Ik hie net tocht dat ik dit helje soe. Der is ek net ien fan myn famylje dy't sa âld wurden is. Mar jo moatte moed hâlde, it kin ek sa gebeurd wêze.''

Vorig jaar was inderdaad een belangrijk moment, vult dochter Alie aan. ,,Sy wie echt hiel siik. Ik stie doe echt foar de keuze: thús bliuwe litte of oar plak foar har sykje. Doe haw ik besluten om hjir foar har te soargjen. Ik ha ûnbetelle ferlof naam fan myn wurk, yn de kantine fan Caparis, en no soargje ik foar har. Dat is ek út respekt. Ik ha myn heit noait kennen, mar mem wie der wol altyd foar my. No moat ik der foar har wêze. Wy ha altyd al in hiele sterke bân hân.''

Kwissen

Bintje Veenstra gaat twee keer in de week naar de dagopvang en moeder en dochter krijgen hulp aan huis. ,,Se kin wol stean, mar hat fierder de rolstoel noadich.'' De eeuwelinge kan slecht nietsdoen en breit veel. Verder kijken moeder en dochter vaak samen televisie. ,,Foaral kwissen is se sljocht op.'' Ook leest ze nog altijd de krant.

Ze heeft erg tegen haar verjaardag opgekeken, vertelt ze. Maar nu het zover is valt het allemaal wel mee. ,,It is in hiele drokte, mar ik doch niks. Se moatte der mar mei rêde. Aanst komt de muzyk ek noch, ha se sein. Mar Alie regelt alles wol.''

Foto’s Fokke Wester