Therapeutisch verslag, dierenverhalen en nieuwe roman deze zomer uitgebroed in Skriuwersarke

De Veenhoop - De Skriuwersark van Rink van der Velde in de petgaten van It Fryske Gea moet dit jaar leiden tot een verslag van een therapie, dierenverhalen en een roman.

De ark waarin Rink van der Velde veel van zijn boeken schreef wordt al sinds 2007 in de zomermaanden in gebruik gegeven aan Friese schrijvers, die er enkele weken in alle rust kunnen werken. In de kleine studeerkamer kunnen ze schrijven aan het bureau van de fameuze schrijver Douwe Kalma. De schrijfvakantie in de petgaten wordt hen aangeboden door It Fryske Gea, dat de ark na het overlijden van Van der Velde in 2001 verwierf, en it Tamminga-Piebenga-Fûns fan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD).

Gjin fakânsjeferbliuw

Bij de presentatie van het nieuwe seizoen maakten drie van de vier tijdelijke bewoners vrijdagmiddag duidelijk welk literair werk zij in het Arkje willen oppakken. Dat werk is essentieel voor het verblijf, legt direkteur Henk de Vries van It Fryske Gea uit. ,,De Ark mei neffens de regels beslist net brûkt wurde as fakânsjeferbliuw.’’

Wilma Miedema, dochter van Douwe en Griet Miedema die ooit de Fûgelhelling oprichtten, verwerkt een moeilijke periode uit haar leven tot een roman. ,,It ferstjerren fan ús heit, sykte fan mysels en in skieding ha harren spoaren achterlitten, mar ik bin der trochhinne kaam. Dêr wol ik oer fertelle sadat miskien ek oaren der wat oan ha kinne.’’

Willem Winters werkt op dit moment in de Ark aan een serie van veertien verhaen, waarin dieren een hoofdrol spelen. Hij las als voorbeeld het verhaal voor van de mol die bij de psychiater komt. Lieuwe Durksz logeert al voor de tweede keer in de Ark. ,,De foarrige kear ha ik wurke oan proazagedichten , dit kear sil ik gear oer in roman.’’

Handhaver

De vierde schrijversgast Allard van der Woude kon wegens verblijf in het buitenland de presentatie niet bijwonen. In zijn plaats verscheen een Handhaver op het podium. ,,Mei ik de fjirde sprekker wêze?’’ vroeg zij, om vervolgens te melden dat het landbouwverkeer in De Veenhoop had geklaagd over de vele auto’s die aan beide zijden van de Drachtster Heawei stonden geparkeerd. Door een berm vrij te maken konden ook de landbouwers weer verder.

De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie door Sjoukje Feenstra van Tijnje, Ypie Haitsma uit Achlum en Janneke Abma uit Drachten. Zij verbleven vorig jaar een periode in de Ark en werkten toen aan respectievelijk een Friese dichtbundel, een verhaal over pake en een rouwreis naar Rome op de scooter.

Foto’s Fokke Wester