Bewonersraad boos over ‘discriminerend’ woonwagenbeleid Smallingerland

Drachten - De besluitvorming over het aantal en de plaats van nieuwe staanplaatsen voor woonwagenbewoners in Smallingerland is een soap. Bovendien riekt het naar discriminatie.

Dat zegt De Bewonersraad, de huurdersvereniging die bijna 31.000 sociale huurders van 6 corporaties, verdeeld over bijna alle gemeenten in Friesland vertegenwoordigt en ook de belangen van de woonwagenbewoners behartigt.

Al in 2015 is door de gemeente Smallingerland een tekort aan staanplekken voor woonwagenbewoners vastgesteld, en wel 20 stuks. Vervolgens is een ‘soap’ ontstaan van een slecht geleid politiek-/ambtelijk besluitvormingsproces. Resultaat: al vóór de recente gemeenteraadsverkiezingen bleek iedere animo te ontbreken voor het huisvesten van woonwagenbewoners onder inwoners van wijken, die door de gemeente hiervoor naar voren geschoven waren. Geen wonder zonder enige vorm van draagvlakverkenning, vindt de Bewonersraad.

Geen gêne

Het lijkt er volgens de huurdersvereniging sinds kort ook op dat het nieuwe college de eerder door zijn voorganger gedane belofte aan de toenmalige gemeenteraad in het geheel niet meer gaat nakomen. ,,Deze overheid kent kennelijk geen enkele gêne meer”, aldus Frank van den Broek, algemeen directeur van de Bewonersraad.

Van den Broek: ,,Het op zich tamelijk overzichtelijke besluitvormingsproces omvatte 3 (!) volle jaren voor 20 staanplekken en 3 locaties. Menigmaal trok De Bewonersraad aan de bel, telkens gebruikte de gemeente zalvende woorden. Vlak voor de recente gemeenteraadsverkiezingen trad de gemeente met haar plannen plotsklaps naar buiten. Zonder enige vorm van voorafgaande draagvlakverkenning werden de wijken, waarin de beoogde locaties gelegen zijn, over de plannen geïnformeerd. Voorspelbaar, dat dit zou leiden tot maatschappelijke onrust. En qua timing werkelijk onbegrijpelijk.”

Afstel

?

,,De Bewonersraad heeft zich in april gericht tot de toenmalig informateur, Ton Baas, en hem in kennis gesteld van onze zienswijze op het nakomen van politieke beloftes. Wij hebben aangeboden om met elkaar in gesprek te gaan. Zonder succes. Nu in juni is er een nieuw college gevormd en onze verontwaardiging wordt bevestigd.

In het Hoofdlijnenakkoord 2018- 2022 kiest het nieuwe college ervoor het proces, dat toch al drie volle jaren en een bak belastinggeld omvatte, stop te zetten onder het motto: ‘Uitgangspunten voor locaties en financiering van staanplaatsen verdienen heroverweging’. Ambtelijke taal voor afstel. Het nieuwe college keert woonwagenbewoners de rug toe. Ondanks een glasheldere belofte aan de voormalige gemeenteraad. Een houding die De Bewonersraad kenschetst als discriminatie en Smallingerland volstrekt onwaardig.”

Oproep

,,Ik roep wethouder Eric ter Keurs (VVD), die thans volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, dan ook nadrukkelijk op om op korte termijn met De Bewonersraad in gesprek te gaan”, aldus Van den Broek. ,,Wij verwachten van het college simpelweg draagvlak binnen de gemeente te bevorderen ten behoeve van het creëren van 3 locaties voor 20 staanplaatsen, een paar woonwagens voor de verhuur in eigendom te verwerven en de woonlasten voor woonwagenbewoners met een smalle beurs net zo betaalbaar te houden als voor alle overige sociale huurders in reguliere woningen binnen Smallingerland.”