Briljanten paar Renze en Tine Mook door de zang bij elkaar

Drachten - Renze Mook (89) en Trijntje (Tine) Dijkstra (87) zijn vandaag 65 jaar getrouwd.

Burgemeester Tom van Mourik kwam vanochtend bij het paar langs in hun appartement aan de Reidingweg om hen namens de gemeente de gelukwensen over te brengen. Hij bracht ook een kopie mee van de Trouwakte, het gebruikelijke cadeau van de gemeente voor jubilerende echtparen. Daarvoor kon Smallingerland niet terecht in het eigen archief, het huwelijk werd namelijk in 1953 gesloten in Stiens.

Selde skoalle, tsjerke en koar

Renze en Tine zijn allebei geboren en getogen in dat dorp ten noorden van Leeuwarden. ,,Ik koe har ek wol, want wy sieten op de selde skoalle, gienen nei de selde tsjerke en songen by it selde koar'', vertelt hij. Het zingen bracht hen ook samen. Bij een gezellige avond van zestien verenigingen in het dorp zongen ze beiden in een gelegenheidskoortje. ,,Dûmny hearde dat wy sa moai song hienen en doe frege hy oft wy ek mei him mei woenen, want hy soe in meditaasje hâlde yn it earmenhûs. Mar net elkenien koe en úteinliks bleaunen wy mei fjouwer sjongers oer, ik en trije famkes.''

En juist, daar was Tine ook bij. Nu had Mook al eens eerder gekscherend tegen haar gezegd dat hij haar wel thuis zou brengen, maar nu draaide zij de rollen om en bood na afloop aan om hem naar huis te begeleiden. ,,Doe't wy by ús thús wienen fûn ik it ek wol sneu dat sy hielendal allinnich wer nei hûs moast, want sy wennen ek wat bûtenút, dat doe haw ik har ek mar thús brocht. En sa is it oanrekke.''

Bestrijdingsmiddel

Mook werkte bij zijn vader in diens hovenierbedrijf, al vanaf de lagere school, maar kon op zijn 21ste in Akkrum een hoveniersbedrijf overnemen. Twee jaar later trouwde het paar. Het werk veranderde echter wel. ,,Der wie in nij bestridingsmiddel útfûn en yn Fryslân wienen wy de earsten dy't dat brûkten. Sa krigen wy fiif grutte gemeenten as klant, om dêr te spuitsjen.'' Eind jaren zestig kwam de klad in het werk. Het gif mocht niet meer gebruikt worden en Mook verloor de gemeenten als klant. ,,Wy wienen ynienen ús hiele omset kwyt.''

Hij besloot zijn oude beroep van hovenier weer op te pakken en startte in 1971 zijn eigen onderneming in Drachten. Twee van hun zonen kwamen er ook werken en toen zij graag een tuincentrum wilden opzetten, nam Mook een aantal kassen over aan de Kletsterlaan. Tegenwoordig is het hoveniersbedrijf gevestigd aan het Helmhout.

Lotsje

Zeventien jaar geleden verhuisden ze naar het appartement aan de Reidingweg. ,,Der wienen 110 gegadigden foar 44 wenten, dus wy moasten lotsje.'' Het bevalt hen nog altijd goed. Lopen gaat nog wel, maar als ze naar buiten gaan, dan gebruiken ze beiden hun rollator. ,,Fierder binne wy sa sûn as in fisk'', vertelt hij. Om glunderend toe te voegen: ,,Mar wy ha fansels wolris wat en wy krije beide ek wol ús piltsjes. Mar wy ite noch lekker en wy sliepe noch lekker, dus wy kleie net.''

Het echtpaar kreeg verkering door het zingen, maar bleef daarna ook altijd actief in de muziek. In Akkrum hebben ze een zangvereniging opgericht en in Drachten sloot zij zich aan bij het Evangelisatiekoor en hij ging naar het mannenkoor. Ook kerkelijk waren ze actief. ,,Behalven diaken haw ik hast alle funksjes wol hân binnen de tsjerke. Dat komt ek mei omdat wy yn Drachten troch de jierren hinne by fjouwer tsjerklike wiken heard ha, de Noardertsjerke, de Fonteintsjerke, de Menorah en de Oase. Ik haw oait omliedings om it hert krigen, doe sieten der yn’t sikehûs ynienen trije dûmnys oan myn bêd.''

Nammen en jierdeis

Het echtpaar kreeg vijf kinderen, drie zonen en twee dochters. Inmiddels zijn er 15 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. ,,En mem wit alle nammen en jierdeis noch út'e holle'', zegt een van de kinderen. Vijf jaar geleden bij hun zestigste trouwdag belde Mook met zijn krant, het Friesch Dagblad, om te vragen of er ook iemand langs zou komen.

,,Dat dogge wy net mear, 60 jier is te gewoan, seinen se. Jo moatte oer fiif jier mar werris belje. Wy tochten doe dat wy dat helje soenen, mar foarrige wike haw ik se wer belle: ik wit net oft ik yndertiid mei jo praat haw, mar no is it safier. En ja hear, dêr steane wy al yn'e krante. En witst wat it moaiste is fan dy oandacht, der reageare allegear minsken fan froeger.''

Vandaag viert de hele familie feest bij Ie Sicht aan de Hooidammen. ,,Dêr ite wy jûn ek mei mekoar, gesellich.''

Tekst en foto’s Fokke Wester