Jobbegeasters herkennen zich in Iepenloftspul Folk sûnder Oeren

Jubbega - Voor vier keer een uitverkocht huis is afgelopen weekeinde in het bos bij de Line onder Jubbega Derde Sluis het iepenloftspul Folk Sûnder Oeren gespeeld.

Omdat de vier geplande voorstellingen al snel uitverkocht waren, wat een totaal van 1200 toeschouwers opleverde, werd op het laatst nog een extra uitvoering op de zondagmiddag ingevoegd. Die werd in verband met het warme weer uiteindelijk toch weer afgeblazen. ,,It wie oerdeis gleonhyt op it spylfjild, ek omdat it hjir sa beskut is. Wy ha freedtejûn sein: dat moatte wy dochs mar net dwaan. Al dy minsken ha der al moannen mei oan it wurk west, allegear yn har frije tiid en sûnder der in sint foar te krijen. Boppedat spylje der ek in hiel soad bern mei. Dy kinne wy dat net oandwaan.’’

Permanent bostheater

Tijdens de vier voorstellingen heerste er een echte zomeravondsfeer in het speelbos, zegt Hartsuiker. ,,Jûns wie it yn it boskje hiel noflik, ik ha sels wol minsken sjoen dy’t eefkes in tekkentsje pakten. Dit is echt ien fan de smûkste bosktheaters dy’t ik ken. Wy tinke der dan ek hiel foarsichtich oer nei oft wy der net in permanint theater fan meitsje kinne. Ferskillende organisaasjes ha ús al frege oft se it ek brûke meie, mar wy ha earst alles oprûme. It terrein is fan de gemeente, dus wy hawwe it wer as in bosk achterlitten.’’

Bij Folk Sûnder Oeren waren meer dan honderd mensen uit het dorp en omgeving betrokken. ,,It wie ien grutte famylje en mei mekoar ha wy in fantastyske wike belibbe’’, zegt Hartsuiker. ,,It wie echt fan ús, troch ús en foar ús. De lêste jûn wienen der ek in protte minsken fan bûten, mar de oare trije foarstellings wienen der foaral minsken út it doarp sels, en dy herkenden har der goed yn. Wy besykje altyd om der in echt streekeigen stik fan te meitsjen, mar dit giet fansels ek echt oer Jobbegea. Wy ha earder ek wolris Brecht spile, dat kin hjir ek, mar dan besykje wy it wol nei ús eigen wrâld ta te lûken.’’

Sjongfolk

Het iepenloftspul, dat geregisseerd werd door Tine Bijstra en Trienke Bron in een decorontwerp van kunstenaar Age Hartsuiker, werd gespeeld door leden van de vier amateur toneelverenigingen uit Jobbegea/Hoarnstersweach ODI, Fleurich Fjierder, Heideblomke en O&O. Het spel werd begeleid door het zangkoor It Sjongfolk uit Jobbegea/Hoarnstersweach, dat in 2000 speciaal werd opgericht voor de uitvoering van het zelfde stuk ter gelegenheid van Simmer 2000.

Het iepenlofstspul is gebaseerd op het boek Volk zonder Uren van Evert Zandstra, waarin hij de miserabele omstandigheden beschreef waarin de mensen in de streek leefden aan het eind van de hoogveengebied, toen de vraag naar turf terug liep. Het grootste gedeelte van de turfgravers lukte het niet om elders een bestaan op te bouwen en hen restte dan ook werkloosheid en armoede.

,,Dat wy alles mei eigen minsken dien ha, dêr binne wy as Stichting Ferdivedaasje fansels hiel grutsk op. It binne allegear frijwilligers, dy’t har frije tiid der oan opofferje en der soms sels in wike frij foar nimme. Dêrom kin dit ek net alle jierren.’’ Het volgende iepenloftspul Jobbegea is in 2021. Binnenkort heeft de Stichting haar eerste vergadering, dan wordt gekeken welk stuk er dan kan worden gespeeld in het Bostheater.

Foto’s Grietje van der Reijnst-Brak/Hetstaateropfotografie.nl