Provincie, Wetterskip Fryslân en Vitens: ‘Wees zuinig met water!’

Drachten - Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en waterbedrijf Vitens roepen mensen op om zuinig te zijn met water.

Door de droogte is het gebruik van oppervlakte-, grond- en drinkwater ongekend hoog. Vitens constateert dat in de provincie de drinkwatervraag meer dan 30% hoger dan normaal, hoewel de vakantie periode al begonnen is.

De provincie is bezorgd over de zwemwaterkwaliteit. De blauwalg rukt op. Op www.zwemwater.nl kunnen mensen zien waar het veilig is om te zwemmen. De provincie doet ook een dringend beroep op pleziervaarders om vuilwater niet te lozen maar te brengen naar een van de 101 inleverstations in Fryslân. Zwemmen in kanalen en vaargeulen is verboden, net als springen van bruggen.

,,Het is mooi weer, we genieten er van, houd zoveel mogelijk rekening met elkaar op het water en spreek elkaar er op aan,” aldus gedeputeerde Michiel Schrier.

Noodzakelijke maatregelen

In sommige delen van de provincie is de waterdruk door het hoge watergebruik dusdanig laag dat minder water uit de kraan komt. Dit kan vooral tijdens piekmomenten voorkomen, in het bijzonder bij hoge gebouwen tot mogelijke problemen leiden.

Behalve het spreiden van gebruik is substantiële waterbesparing noodzakelijk: geen drinkwater voor het sproeien van tuinen, het wassen van auto’s of ramen van gebouwen. Ook is advies om kort te douchen. Deze oproep geldt voor alle klanten van Vitens: zowel huishoudens, agrariërs als het bedrijfsleven .

Beregeningsverbod

Wetterskip Fryslân heeft een beregeningsverbod voor oppervlakte- en grondwater afgekondigd. Deze drastische maatregel is uitzonderlijk, maar noodzakelijk. „We hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar we moeten nu keuzes maken. Momenteel is de vraag naar water groter dan het wateraanbod. Daarom lukt het niet langer de waterpeilen op hoogte te houden. Hoe beter we nu met water omgaan, hoe langer we het kunnen volhouden,“ zegt Marian Jager, loco-dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.