ELAN breidt agrarisch natuurbeheer Zuidoost-Friesland verder uit

Beetsterzwaag - ELAN Zuidoost-Friesland ontvangt deze zomer extra budget van de provinsje Fryslân voor het agrarisch natuurbeheer.

Voorzitter Kees van de Lageweg: ,,We kunnen tot en met 2021 meer beheer en meer kwaliteit toepassen op leefgebieden in de regio. Bovendien zijn we altijd nog op zoek naar enthousiaste boeren en particulieren om mee te doen.”

Vanwege vrijgekomen budget uit andere provinciale regelingen kan de subsidie worden ingezet voor nieuwe beheerders in Zuidoost-Friesland. ELAN mag de middelen als collectieve Agrarische Natuurvereniging verdelen onder grondgebruikers in Zuidoost Friesland. Het hoort bij de provinciale doelstelling van Agrarisch Natuurbeheer om gunstiger leefgebieden te creëren voor vogelsoorten, amfibieën, reptielen en vleermuizen.

Twee typen

Het extra budget is beschikbaar binnen twee type leefgebieden. Het eerste zijn elzensingels, houtwallen en –singels, (hakhout)bosjes en poelen, wat ook wel ‘Droge Dooradering’ genoemd wordt. Ook duurzaam slootbeheer en het beheer van botanische graslandranden (de Natte Dooradering) hoort hier bij. De regeling is er op gericht dat deelnemers afgesproken beheer uitvoeren en daarvoor een vergoeding ontvangen. Aan de pakketten zitten voorwaarden waaraan deelnemers zich moeten houden. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij ELAN.

Versterken

ELAN heeft inmiddels met 333 grondgebruikers een beheerovereenkomst voor uitvoering van Agrarisch Natuurbeheer. Met deze extra middelen kunnen meer deelnemers een contract afsluiten, maar kunnen ook bestaande beheerders hun beheer uitbreiden met extra oppervlakte of extra landschapselementen. De contracten eindigen op 31-12-2021. Als het beheer goed wordt uitgevoerd en de (dier)soorten profiteren van de beheermaatregelen, dan is de verwachting dat deelnemers hun contract kunnen verlengen met 6 jaar.

Deelnemen?

Via de website van ELAN (www.elan-zofriesland.nl) is een begrenzingskaart van de Provinsje te vinden. Als percelen, sloten en/of landschapselementen binnen de begrenzing van de Droge- of Natte Dooradering liggen, dan kunnen nieuwe boeren en/ of grondbezitters in aanmerking komen voor een beheercontract. Via contact met ELAN op telefoonnummer 0512-383800 is meer informatie te verkrijgen. Het extra budget is echter beperkt. ELAN behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.