Wethouder helpt een handje in de Zeven Bossen

Beetsterzwaag - Wethouder Libbe de Vries heeft maandagochtend in de bossen bij Beetsterzwaag letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen gestoken.

De Vries vroeg daarmee aandacht voor het 7- bossenproject. Het 7- bossenproject is een re-integratieproject, waarbinnen een groep van continu vier tot zes mensen uit de bijstand met verschillende achtergronden algemene groenwerkzaamheden uitvoert bij landgoederen in Beetsterzwaag. Door hen werkervaring te laten opdoen probeert de gemeente Opsterland om voor hen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dat moet uiteindeijk leiden tot een vervolgaanpak of uitstroom naar regulier werk. De werkzaamheden verrichten ze onder begeleiding van een praktijkbegeleider van de gemeente voor een periode van 6 maanden.

Inwoners van de gemeente die om verschillende redenen langere tijd thuis zitten, krijgen in dit werkervaringsproject de mogelijkheid ervaring op te doen bij het onderhoud van monumentaal groen. De landgoedeigenaren werken graag mee aan dit project, want door de inzet van deze groep mensen wordt onderhoud aan groene monumenten en paden opgepakt, dat anders achterwege blijft. De deelnemers krijgen professionele begeleiding en ondersteuning en waar nodig aanvullende opleiding. De gemeente zelf doet ervaring op met het begeleiden van de doelgroep uit de Participatiewet. Het project wordt door de gemeente en landgoedeigenaren gezamenlijk gefinancierd.

De 7 bossen van Beetsterzwaag

Het unieke landgoederenlandschap van Beetsterzwaag en Olterterp, dat de rijke boeren en Friese adel hebben nagelaten, kan niet zonder onderhoud en restauratie. Als er niets gebeurt, dan verliest Fryslân één van zijn cultuurhistorische pronkstukken. Om dit te voorkomen is er met financiële steun van de landgoedeigenaren, Van Teyens Fundatie, provincie Fryslân en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een project gestart om dit prachtige gebied een kwaliteitsimpuls te geven: de 7 bossen van Beetsterzwaag.

Het betrekken van bewoners en recreanten (door het organiseren van tal van activiteiten) bij de 7 bossen van Beetsterzwaag maakt naast het werkervaringstraject onderdeel uit van dit project. De landgoederen zijn voor Beetsterzwaag belangrijk vanwege hun aanzien, uitstraling en ruimte om te recreëren. De economische activiteiten worden ontwikkeld om ze te kunnen behouden.

Foto’s Henk Stoelwinder