Bourgondisch Beetsterzwaag vindt zijn definitieve vorm

Beetsterzwaag - Met tussen de acht- en negenduizend bezoekers heeft Foodfestival Bourgondisch Beetsterzwaag zijn definitieve vorm wel gevonden, zegt Gerben Bergstra van de Organisatie.

Bourgondisch Beetsterzwaag wa sdit weekeinde voor de vierde keer in de tuinen van het Lycklamahuis. Dat is al een dele vna het succes, zegt Bergstra. ,,Dat park hat fan himsels al in protte sfear en dan ha wy der ek noch in hiel soad muoite foar dien om alles gesellich yn te rjochtsjen, mei moai ljocht en muzykpoadia. As hoareka-ûndernimmers ha wy fansels wol ûnderfining yn it skeppen fan sfear. It intime fan it park is ús grutte kracht en dêrom hoecht it foar ús ek net grutter.’’

BB is ontstaan uit de Priuwerij die op Koningsdag werd gehouden. ,,Doe seinen wy: blinder, dit is dochs wol hiel moai. Sa is it fierder groeid ta wat it no is.’’ Op het festival staan zowel lokale ondernemers als foodtrucks en daarnaast is er een uitgebreid entertainment programma met activiteiten voor jond en oud, muziek en straattheater. ,,Mei allinnich foodtrucks komst der net, minsken moatte ek wat te belibjen ha.’’

BB is goed voor het hele dorp, stelt Bergstra, want de betaalmuntjes die de bezoekers hebben overgehouden kunnen ze deze week ook nog gebruiken om mee te betalen bij de sponsorende winkeliers in het dorp.

Foto’s Grietje van der Reijnst-Brak / HET STAAT EROP! Fotografie