Brandweer Fryslân wil kazerne in Oudega

Oudega - In de optocht bij het dorpsfeest in Oudega was de brandweer dit jaar het meest voorkomende onderwerp. Het lijkt er nu op dat het dorp zijn felbegeerde kazerne zal krijgen. ,,En dat is hiel bysûnder’’, vindt burgemeester Tom van Mourik.

Wim Kleinhuis van Brandweer Fryslân gaat zijn bestuur vragen om nog voor het einde van het jaar in te stemmen met het voorstel om te komen tot een brandweerkazerne in Oudega. De komst van de 66ste kazerne in Fryslân kan de brandweerzorg in het gebied enorm verbeteren, werd eerder ook al gesteld in het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat van de Friese brandweer. Of het plan doorgaat hangt nog wel af van het uiteindelijke aantal vrijwilligers dat na een selectie- en opleidingsperiode de kazerne kan bemensen. Bij een eerste evaluatie hebben zich 42 gegadigden gemeld.

No Go

Als alles volgens plan verloopt kan de brandweerpost met tankautospuit in 2022 klaar zijn om uit te rukken. Onderweg daar naartoe zijn enkele momenten ingebouwd waarop een go-no go moet klinken. Dat zijn bijvoorbeeld op 14 november het akkoord van de Friese burgemeesters, eind november de kennismaking/stage van tien vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, de aanstellingskeuring van de vrijwilligers in februari volgend jaar en de opleiding van de vrijwilligers vanaf april 2019. Klinkt steeds het signaal Go, dan start eind 2019 het bouwproces van de nieuwe kazerne.

Om tot een nieuwe brandweerpost te komen moesten zich eerst al minimaal 40 personen uit Oudega en omgeving aanmelden als kandidaat-brandweervrijwilliger. Uiteindelijk zijn dat er 42 personen geworden. ,,We zijn erg blij met de aanmeldingen en de betrokkenheid van de inwoners van Oudega. Daarom willen we graag de volgende stap zetten en aan de slag gaan met de mensen uit Oudega en omgeving om te kijken of we een brandweerploeg kunnen samenstellen die over een paar jaar ‘uitruk-klaar’ is. Dat moet de komende tijd uitwijzen’’, aldus regionaal commandant Brandweer Fryslân en directeur Veiligheidsregio Fryslân Wim Kleinhuis.

Overdag

Uiteindelijk zijn er minimaal 16 personen (acht manschappen, vier bevelvoerders en vier chauffeurs) nodig om een kazerne te kunnen draaien. Daarvan moet de helft overdag beschikbaar zijn. Waar de nieuwe kazerne moet komen en hoe die er uit moet zien is nog niet bekend. ,,Hoe en wat presys dat moat allegear noch útwurke wurde, mar it wurdt in forse ynfestearing’’, aldus Van Mourik.

Het bouwen van een geheel nieuwe vrijwilligerspost is uniek voor de brandweer in Fryslân, maar het gebied rondom Oudega en Earnewâld is dan ook al langer een erkend probleemgebied. Hier staat een derde van de woningen die in Friesland niet binnen de 18 minuten bereikt kunnen worden. Daarom zou een kazerne in dit gebied een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de Friese brandweerzorg. De keuze voor Oudega is gemaakt omdat inwoneraantal en dorpsgrootte van Oudega een grotere kans van slagen geven. Maatwerk en vervolg

Maatwerk

In het vervolgtraject is maatwerk een sleutelwoord. Maatwerk op het gebied van bijvoorbeeld bouw, locatie en materieel, maar zeker ook als het gaat om opleiden, oefenen en ervaring opdoen. In het proces zijn meerdere momenten waarin gekeken wordt naar het aantal beschikbare vrijwilligers. Als in de aanloop naar de realisatie van de kazerne blijkt dat er, om welke reden dan ook, onvoldoende vrijwilligers overblijven –met name in de dagsituatie – dan gaat Brandweer Fryslân kijken naar alternatieve vormen van brandweerzorg in het dorp.