Persoonsgegevens door gemeenten niet altijd nauwkeurig bijgehouden

Drachten - Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn nauwkeurig met hun registratie persoonsgegevens, Smallingerland en Ooststellingwerf scoren een voldoende en Opsterland krijgt een onvoldoende.

Dat blijkt uit onderzoek naar de nauwkeurigheid van de registratie persoonsgegevens onder alle 388 Nederlandse gemeenten. De cijfers wijzen uit dat één op de drie gemeenten het proces rondom de registratie van persoonsgegevens van inwoners niet op orde heeft. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft zijn zorgen hierover uitgesproken. Deze zorg geldt niet voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel waar de registratie goed op orde is.

Basisregistratie

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens van inwoners bij te houden in de BRP, de Basisregistratie Personen. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Dit is niet alleen van belang voor de gemeente zelf, maar ook organisaties als de belastingdienst, uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars en DUO maken hier gebruik van.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijken hun persoonsregistratie zeer goed op orde hebben. De gemeenten vinden het belangrijk dat de gegevens kloppen en blijven hier, ondanks de goede resultaten, aandacht voor houden.Tytsjerksteradeel scoort met een percentage van 99,7 zelfs het hoogst van allemaal. Achtkarspelen scoort 96,9. Een cijfer boven de 95 procent geldt volgens de onderzoekers als goed. Smallingerland komt met 91,6 in de categorie voldoende, evenals Ooststellingwerf met 93,5. Opsterland scoort met 84,3 een onvoldoende.

Zelfevaluatie

In 2017 is voor de vierde keer door alle gemeenten in Nederland het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten zijn vanaf de inwerkingtreding van de Wet BRP op 6 januari 2014 verplicht om dit onderzoek uit te voeren. Gemeenten voeren net als in de voorgaande drie jaar een zelfevaluatie uit door het invullen van een vragenlijst die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) beschikbaar is gesteld. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst worden risico’s en verbeterpunten in de inrichting, werking en beveiliging van de BRP per gemeente bekend.

Jaarlijks worden de vragenlijst en de bestandscontroles geactualiseerd waarbij rekening wordt gehouden met actuele thema’s, beleidsmatige ontwikkelingen en bij te stellen normen. Nieuw in 2017 zijn de vragen over informatieveiligheid. De Eenduidige Normering Single Information Audit (ENSIA) richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid. Naast de vragenlijst bevat de zelfevaluatie een controle van de algemene en administratieve gegevens op de persoonslijsten van alle ingezetenen. Daarnaast moeten de gemeenten aangeven hoeveel onderzoeken op persoonslijsten open staan. Ten slotte voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inhoudelijke kwaliteit van de persoonslijsten aan de hand van bijbehorende brondocumenten.

Steekproef

In januari 2018 is door een extern en onafhankelijk bureau een steekproef gehouden bij 35 gemeenten om de betrouwbaarheid van de ingevulde vragen bij de zelfevaluatie te onderzoeken. Ook is een steekproef gehouden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) bij 35 gemeenten om de betrouwbaarheid van de inhoudelijke controle van persoonslijsten te toetsen.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek: https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/10/resultaten-zelfevaluatie-bpr.pdf