Opsterland doet mee aan proef centraal tellen van stemmen

Beetsterzwaag - Opsterland wil volgend jaar meedoen aan het experiment om de stemmen centraal te tellen bij de komende verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschapsbesturen en Europees parlement.

Sinds het afschaffen van de stemcomputers wordt er bij verkiezingen weer met stembiljetten gestemd. Het tellen van deze stembiljetten wordt na afloop van de stemming door de stembureauleden gedaan. Omdat die stembureaus steeds langer open blijven (nu al tot 21.00 uur), vaak meerdere verkiezingen tegelijk worden gehouden en er aan de verkiezingen steeds meer partijen en kandidaten meedoen, zijn de stembureauleden vaak tot in de nachtelijke uren aan het tellen.

Anders tellen

Dit komt de nauwkeurigheid van het vaststellen van de verkiezingsuitslag niet ten goede. Daarom is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele jaren geleden gestart met het houden van een experiment om in enkele gemeenten het tellen van de stemmen anders te organiseren. Alle stembiljetten van de gemeente worden dan daags na de stemming op een centrale locatie geteld. Op de stembureaus wordt alleen nog een uitslag op partij-niveau vastgesteld. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Bovendien is de verwachting dat deze manier van stemmen tellen in de Kieswet zal worden opgenomen en daardoor de standaardprocedure zal worden. Daarom wil de minister zoveel mogelijk gemeenten laten meedoen aan dit experiment.

Om ook ervaring op te doen met de nieuwe procedure, die moet leiden tot meer efficiëntie, transparantie en controleerbaarheid van de stemopneming, wil Opsterland volgend jaar meedoen aan het experiment. Volgens het college wordt het tellen door uitgeruste tellers zonder tijdsdruk nauwkeuriger en sneller uitgevoerd. Bovendien kan het tellen op een centrale plaats ook door belangstellenden beter worden gevolgd en gecontroleerd. Net als het tellen op de stembureaus is het centraal opnemen van de stemmen openbaar.

Duurder

De gemeente heeft zich al opgegeven voor het experiment, omdat dat tot 1 oktober van dit jaar mogelijk was, maar de gemeenteraad moet er nog wel akkoord mee gaan. De fracties mogen er in de vergadering van 10 december over beslissen. Daarbij is een overweging dat het tellen wel extra geld kost, omdat er een ruimte voor moet worden afgehuurd en omdat de gemeente meer kwijt is aan vergoeding voor de tellers en het aanschaffen van materialen, zoals transportboxen. Daar staat tegenover dat het ministerie van BZK voor het experiment een extra vergoedingvan 5.000 euro aan de gemeente betaalt. Nadeel is ook dat de verkiezingsuitslag later beschikbaar is, maar wel binnen de wettelijke termijn. Om een voorlopige uitslag te kunnen uitgeven aan de media zullen het aantal stemmen per partij nog wel door de stembureaus moeten worden geteld.