Crescendo moet weer op zoek naar een repetitielokaal

Drachten - CMV Crescendo moet op zoek naar een nieuw repetitielokaal. Voor de zoveelste keer. ,,We noemen ons zelf wel eens de zigeuners van Drachten'', verzucht bestuurslid Alex Looijenga.

De drie korpsen van de christelijke muziekvereniging Crescendo Drachten (A-, B- en C-korps, samen 110 leden) repeteren nu nog op dinsdagavond in de voormalige Rabobank aan de Wuiteweg, naast de Lawei. Daar mochten ze drie jaar geleden heen van eigenaar Wind Groep toen die hun vorige lokaal nodig had. Dat was het voormalige belastingkantoor aan de andere kant van de weg, aan de Opgang, nu de Bloedbank.

Kachels

,,Dêr hienen wy fiif, seis jier sitten, mar wy wienen al lang bliid dat Wind in oare rûmte foar ús hie. Wy hawwe it sels mei ús leden omboud ta in moaie repetysjerûmte, mar it bankgebou wie fansels net ideaal, want der waard neat mear dien oan ûnderhâld. It is der ek hiel kâld, want de ferwaarming stiet út, wy moatte der sels kachels yn sette.''

Nu de Wind Groep voor het kantoorpand een nieuwe bewoner heeft gevonden in ROC Friese Poort, moet de grootste muziekvereniging van Smallingerland weer ruimte zoeken. En dat is niet voor het eerst, vertelt Looijenga. ,,Al mei al duorret it gereis al mear as tritich jier.'' Zelf zit hij sinds 1995 bij het korps, maar de bank was al zijn negende repetitielokaal.

Gymzaal

Eerder toog hij op de vaste oefenavond naar de gymnastiekzaal van de Leao aan de Geelgorsstraat, de gymzaal van het Andreascollege aan de Lauwers, de Christian Fellowship aan de Torenstraat (de voormalige Rehohobothkerk), basisschool It Sylhûs in de Drait, de kerkzaal van de Zuiderkerk, de aula van voormalige christelijke Pabo aan de Van Haersmasingel, het verbouwde lokaal van de Zuiderkerk en het voormalige Belastingkantoor aan De Opgang.

In het honderdjarig bestaan van de vereniging vonden de repetities eerder ook nog plaats in de consistorie van de Noorderkerk, Zaal Pro Rege in de Torenstraat (de latere Rehobothkerk), de Bewaarschool aan de Noordkade, het Bethelkerkje aan de Vogelzang, het Muziekgebouw aan het Kleinzand, de aula van de christelijke Pabo aan de van Haersmasingel en de gymzaal van het Andreascollege aan De Lauwers. Sommige ruimtes werden meerdere perioden gebruikt, veel van de zalen bestaan al niet meer.

Sloop

Sinds een maand zijn de muzikanten aan het rondkijken naar een ander onderkomen. Overleg met de gemeente, hoewel die zelf geen rol speelt bij de zoektocht, heeft al een paar alternatieven opgeleverd. Maar dat zijn vaak gebouwen die ook op de nominatie staan voor sloop, zoals de school aan De Weeme en het Gomarus College aan de Eikesingel. ,,Alles giet plat, mar wy wolle no wol graach ris foar langere tiid ûnderdak ha. Wy swerve al jierren fan it iene plak nei it oare, wy neame ús sels wolris de sigeuners fan Drachten.''

Looijenga wil niet zielig doen, zegt hij met nadruk, want Crescendo is een optimistische club die in mogelijkheden denkt en dus actief op zoek gaat naar een nieuwe plek. Daarvoor is al een commissie in het leven geroepen, die rondkijkt bij bedrijven of bij inwoners die mogelijk kunnen helpen.

Muziekprojecten

Via de Facebookpagina zijn al wat tips binnengekomen en die worden allemaal serieus bekeken. Zo wordt er contact gelegd met Friese Poort en Liudger. In dat geval is ook meer samenwerking mogelijk, stelt Looijenga, die ook lid is van de huisvestingscommissie. Dat kan bij voorbeeld bij muziekprojecten op de scholen. Hetzelfde geldt voor Talant, wanneer de repetities in Carré op het Maartenswoudenterrein gehouden zouden worden. ,,Mar dêr ha se tiisdeis al wat.''

Crescendo is vooral vanwege de bereikbaarheid voor de jonge leden gebonden aan Drachten, zegt Looijenga. Daarom is een repetitieruimte in Siegerswoude al afgewezen. De beste mogelijkheid tot nu toe komt van Poppodium Iduna, waarmee Crescendo zelf contact heeft gezocht. ,,Wy soenen it graach wolle, mar moatte earst marris om tafel. Dochs soe Iduna net sa gek wêze. It is boud foar muzyk en it leit moai sintraal yn Drachten. Dat is ideaal foar ús jonge leden.''

Sinniger

De beide andere Drachtster korpsen, Concordia en Drachtster Harmonie, maken al jaren gebruik van wijkcentrum De Bouwen, maar dat is voor Crescendo niet geschikt, stelt Looijenga. ,,Miskien leit it wol oan ús sels, hear. Mar wy ha der alris oefene en ús dirigint en de leden ha dat gebou ôfwiisd, omdat it net goed klinkt. Ja, miskien binne wy wol wat sinniger as de beide oare korpsen. Boppedat is it der te krap en is der te min rûmte foar de opslach fan ús grutte ynstruminten, sa as de pauken.''

In het verleden had Drachten aan het Kleinzand een centraal Muziekgebouw. Dat was speciaal voor de korpsen ontworpen, dus met een goede akoestiek in de grote zaal, voldoende bergruimte voor de instrumenten en een kantine met keuken. Crescendo heeft daar ooit ook gebruik van gemaakt, maar dat gebouw is lang geleden al gesloopt. Misschien is het nu wel tijd voor een nieuw muziekgebouw, stelt Looijenga.

Kerk kopen

Ook het gezamenlijk kopen van een bestaand gebouw zou een mooie kans bieden. En daar is ook al naar gekeken. Zo viste de vereniging net achter het net bij de verkoop van het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Van Haersmasingel. Maar de komende tijd komen er in Drachten meer kerken vrij, weet ook Looijenga. ,,Wy steane dêr wol foar iepen, mar it draait faak om jild, Foar de hier ha wy wol in potsje, dan moat 5000 euro yn't jier wol mooglik wêze. En wy ha in handige klusgroep binnen it korps. Mar ast wat wolst, dan soest it mei mekoar dwaan moatte. Mei elkoar stiest sterker as allinnich.''

Wie een oefenruimte heeft of weet, kan dat bij Alex Looijenga melden via een mail aan info@crescendodrachten.nl